Psykiatrisk undersökning av kvinnliga tvångsarbetare m. m. I SvJT (1938 s. 531) har tidigare redogjorts för resultatet av en psykiatrisk undersökning av vissa manliga tvångsarbetare. En liknande undersökning av vissa å statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona intagna kvinnor har numera slutförts, liksom den förra verkställd av andre läkaren vid S:t Sigfrids sjukhus vid Växjö J. A. G. ADELL samt medicine licentiaten G. A. JONSSON i Stockholm med biträde av en kvinnlig socialassistent. Undersökningsmaterialet omfattade 54 personer, av vilka 31 intagits som tvångsarbetare och 23 som alkoholister. Av de sistnämnda hade 19 tidigare avtjänat tvångsarbete eller varnats för lösdriveri, och beträffande de återstående 4 framgick tydligt att de tidigare levt som prostituerade. Materialet kan naturligen på grund av sin begränsade omfattning icke anses giva en bild av de prostituerade kvinnorna i Sverige överhuvud utan motsvarar närmast prostitutionens bottenskikt. — Genomsnittsåldern av de undersökta var anmärkningsvärt hög, 40.4 år. Motsvarande tal var i en av socialstyrelsen 1924—1925 verkställd liknande undersökning (Sociala meddelanden 1925, nr 2 och 3) 28 år. Av de undersökta kvinnorna befunnos fyra femtedelar vara i psykiskt avseende mer eller mindre abnorma, därav 11 (20 %) intellektuellt undermåliga (oligofrena) och 29 (54 %) konstitutionellt abnorma (psykopater). Icke mindre än 10 fall karakteriserades som imbecilla, d. v. s. med en intelligensålder under 10 år. Nedsatt arbetsförmåga på grund av fysisk defekt eller sjukdom förelåg i 29 fall. 49 kvinnor (9 %) voro eller hade varit veneriskt infekterade, under det att uppgift härom saknades beträffande återstoden av fallen. I 34 fall hade förekommit såväl lues som gonorrhé. Att de smittade kvinnorna i stor utsträckning försummat att taga regelbunden läkarbehandling framgår bl. a. av det förhållandet att icke mindre än 24 ledo av kroniska underlivsåkommor. Ur den sociologiska utredningen må såsom anmärkningsvärt framhållas att de i stad födda kvinnliga tvångsarbetarna voro relativt taget mer än tre gånger så talrikt representerade som de på landsbygden födda och att inflyttningsprocenten till stad för de prostituerade be-

618 NOTISER.fanns vara fem till sex gånger större än för den kvinnliga befolkningen överhuvud. Att de prostituerade mycket ofta växa upp i relativt stora syskonflockar med därav följande trångboddhet och fara för promiskuitet mellan könen är en iakttagelse som bekräftades vid denna undersökning; genomsnittliga barnantalet per familj i de undersöktas föräldrafamiljer var sålunda 6.6. Av redogörelsen för yrkesväxlingen före prostitutionen framgår hurusom den vanliga utvecklingsgången varit hembiträde—restauranganställd—prostituerad. Åldern vid prostitutionens början har i 33 % av fallen varit 18—21 år. Endast 19 % av de undersökta hade hemfallit till prostitution efter uppnådda 25 år. Såsom orsak till prostitutionens början har av de undersökta uppgivits dålig ekonomi i 28 fall samt nöjeslystnad, klädesbegär o. dyl. i 10 fall. 33 av kvinnorna ha uppgivit att de börjat hemfalla åt prostitution på inrådan av annan prostituerad.
    Med ledning av de vid undersökningen framkomna omständigheterna föreslå undersökningsläkarna följande behandling av klientelet: intagande i imbecillanstalt i 9 fall, behandling enligt sinnessjuklagen i 6 fall och enligt alkoholistlagen i 17 fall samt enligt en reviderad lösdriverilagstiftning i 22 fall.

Sv. L.