Domarmöte på Åland. Föreningen Sveriges Stadsdomare samt Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening höllo gemensamt möte i Mariehamn på Åland torsdagen den 18 och fredagen den 19 augusti 1938. — De svenska deltagarna företogo överresan från Stockholm till Mariehamn på e. m. den 17 augusti. Under resan höll borgmästaren Nils Berlin ett kåserande föredrag om »några minnen från Ålandsexpeditionen 1918». — Första mötesdagen, den 18 augusti, försiggingo gemensamma förhandlingar i åländska landstingets sessionssal. De bevistades av ett hundratal medlemmar i de båda föreningarna. Bland särskilt inbjudna märktes landshövdingen Torsten Rothberg, landstingets talman redaktör Julius Sundblom och lantrådet Carl Björkman. Som mötets ordförande fungerade justitierådmannen Göran Leopold från Helsingfors. Efter hälsningsord av denne höll landshövdingen Rothberg ett tal om det åländska öriket, dess självstyrelse och förhållanden. Landshövdingen yttrade därjämte ungefär följande:
    »Med djup tillfredsställelse måste man erkänna, att det uppbyggande samarbete, som inletts mellan Sveriges och Finlands stadsdomare, har en utomordentligt stor betydelse för dessa länders rättsväsende och för samförståndet folken emellan. Ett samarbete på samhällslivets olika områden i dessa länder, som ha en gammal, gemensam bildningsgrund och i vilka den västerländska rättsåskådningen för århundraden sedan vunnit insteg, är därför fullt naturligt. Och säkert skall i dessa riken, där andens frihet härskar, med god vilja mycket goda ting åstadkommas i samförståndets tecken.»

    Därefter följde ett föredrag av professor Nils Herlitz i Stockholm om den svenska magistraten. Professor O. Hj. Granfelt från Helsingfors höll därpå ett föredrag, i vilket han uppehöll sig vid frågan, i vilken mån domstolar och andra myndigheter på det finska fastlandet vore skyldiga att känna till och beakta den speciellt åländska lagstiftningen. Efter lunch, som Mariehamns stad gav för mötesdeltagarna med damer och andra inbjudna å Societetshuset, fortsattes förhandlingarna å landstingssalen, varvid justitierådman

NOTISER. 619Leopold skildrade den för några år sedan mycket omtalade finska förbryterskan Maria Åkerbloms gästspel i Helsingfors. På e. m. voro mötesdeltagarna inviterade på kaffe till Mariehamns borgmästare Axel Kuffschinoff med fru, och kl. 8 e. m. samlades man till gemensam middag å Societetshuset. Många tal höllos, och stämningen var god. — Andra mötesdagen, den 19 augusti, företogo deltagarna en utfärd i bilar till den åländska landsbygden och sågo härvid bl. a. Färjsundsbron och Kastelholms slott. På återresan från Mariehamn till Stockholm, vilken ägde rum på e. in., höll den svenska föreningen årsmöte ombord å fartyget.
    Av den avgående styrelsens ledamöter hade ordföranden borgmästaren Walter Kant i Uppsala samt rådmannen Hugo Sandell i Hälsingborg och magistratssekreteraren Jarl Holmquist i Göteborg undanbett sig återval. Till styrelseledamöter valdes för tiden till ordinarie årsmötet år 1939 rådmännen Edward Ploman och Gustaf Bång i Stockholm, borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje, Wilhelm Hallin i Norrtälje och Edgar Rosander i Eskilstuna, rådmannen Nils Ryding i Malmö, borgmästaren Pehr Gamstorp i Lund, borgmästaren Ivan Nyborg och rådmannen Gösta Bäärnhielm i Göteborg, rådmannen Gustaf Tisell i Örebro samt borgmästarna Thorwald Bergquist i Västerås och Nils Berlin i Gävle. Till styrelsesuppleanter församma tid utsågos rådmannen Halvar Lech i Stockholm, borgmästaren Joel Laurin i Hälsingborg och rådmannen Olof Engquist i Gävle.
    Vid styrelsesammanträde i Stockholm den 3 september 1938 utsågos till ordförande herr Berlin, till vice ordförande herr Bergquist, till sekreterare herr Engquist samt till kassaförvaltare för tiden till innevarande års utgång herr Lech och för tiden därefter herr Engquist.
    Antalet ledamöter i föreningen utgör 219.