Juridiska föreningens i Lund kompendieverksamhet. Alltifrån sin tillkomst år 1884 har Juridiska föreningen i Lund i större eller mindre utsträckning verkat för utgivande av kompendier i de olika juridiska läroämnena. Under de första tjugo åren av föreningens existens var det väl mera sporadiskt, som några genom föreningens försorg tryckta kompendier sågo dagens ljus. Som manuskript användes då någon studerandes som vederhäftiga ansedda anteckningar efter vederbörande lärares föreläsningar eller kollegier.
    Sedan emellertid kompendieverksamheten under en lång följd av år legat helt nere, föranleddes föreningen av den allt mera kännbara bristen på lämpliga läroböcker eller tillförlitliga kompendier till att med ny energi inrikta sig på ett tillgodoseende åtminstone av kompendiebehovet. 1926 tillsattes därför en särskild kompendienämnd med fem ledamöter. Denna nämnd ombesörjde utgivandet av en serie kompendier, mestadels grundade på stenografiska anteckningar efter olika professorers föreläsningar. Antalet medlemmar i kompendienämnden har senare efter hand minskats, till dess slutligen, i samband med en omorganisation av styrelsen 1936, befattningen som föreståndare för kompendienämnden uppgick i posten som föreningens litteraturförman.
    Tack vare ökat intresse från de akademiska lärarnas sida och med deras värdefulla bistånd har Juridiska föreningen under de senaste åren glädjande nog kunnat utge ett flertal nya kompendier. De ha tillkommit på grundval av vederbörande professors egna manuskript eller efter hans översyn av utskrivna stenografiska anteckningar från föreläsningar. Dessa kompendier, liksom de förut utgivna, vilka ännu ej genom ny lagstiftning blivit föråldrade, vinna väl sin största spridning bland de juris studerande vid Lunds universitet, men föreningen har också då och då nöjet att mottaga rekvisitioner från exempelvis Juridiska föreningen i Uppsala, i något mindre omfattning från enskilda praktiserande jurister. Föreningens egna medlemmar erhålla kompendierna till ett något lägre pris än utomstående. Med föreningens medlemmar äro dock likställda medlemmarna av juridiska föreningarna i Stockholm och Uppsala.
    Litteraturförmannen, som väljes bland de studerande, tillhörande föreningen, har väsentligen till uppgift att sköta den ekonomiska sidan av kompendieverksamheten, föra räkenskaperna o. s. v. Då föreningen givetvis också förmedlar inköp av kompendier och böcker, som försäljas av juridiska föreningarna i Stockholm och Uppsala, ingår det även i hans arbete att sörja för att föreningens lager av de mest sålda kompendierna och böckerna förnyas.
    Detaljförsäljningen till studenterna och expedieringen av beställningar

 

42—387004. Svensk Juristtidning 1938.

626 NOTISER.från andra orter sker numera genom Lunds Studentkårs Intressebyrå. Upplysningar om de av föreningen själv utgivna kompendierna kunna alltid erhållas genom Intressebyrån eller litteraturförmannen.

Bengt Svanström.