Ny domare i Haagdomstolen. Såsom domare i Fasta mellanfolkliga domstolen i Haag efter framlidne Åke Hammarskjöld ha Nationernas förbunds församling och råd 26 sept. 1938 valt Finlands förutvarande minister i Stockholm envoyén Rafael Erich.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 21 okt. 1938 till justitieråd (i ledigheten efter f. d. justitierådet E. Molin) fr. o. m. 1 nov. 1938 utnämnt häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Ragnar Petré.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 19 okt. 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, utsett ledamoten av riksdagens första kammare presidenten K. Schlyter att vara strafflagberedningens ordförande samt såsom övriga ledamöter tillkallat ledamoten av riksdagens andra kammare borgmästaren Thorwald Bergquist, överdirektören Hardy Göransson, ledamoten av riksdagens första kammare Gustaf Arthur Heiding, professorn Olof Kinberg och professorn Folke Wetter. Ang. strafflagberedningens direktiv se ovan s. 589.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 14 okt. 1938 förordnat revisionssekreteraren Olof Thulin att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.


    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har
    4 okt. 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 juni 1933, uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Rolf Dahlgren att intill utgången av år 1938 vara sekreterare åt hembiträdesutredningen;
    14 okt. 1938 uppdragit åt assessorn i Göta hovrätt Gunnar Carlesjö att i stället för fil. dr L. G. Romell, vilken på begäran entledigats från uppdraget, vara sekreterare åt friluftsutredningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    16 sept. 1938 förordnat assessorn i Göta hovrätt Erik Ahlgren och hovrättsrådet i samma hovrätt Henrik Lindvall att fr. o. m. 19 sept. 1938 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    28 okt. 1938 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 nov. 1938 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt, byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahl och hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Braunstein, med förklaring tillika beträffande Strahl att utnämningen icke skall verka rubbning i hans förordnande såsom byråchef för lagärenden.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 okt. 1938 medgivit Svea hovrätt att tillsvidare förordna ytterligare en referentfiskal utöver det antal (tre) dylika fiskaler, som hovrätten enligt K. M:ts beslut 15 juni 1934 äger förordna;
    28 okt. 1938 till assessor i Svea hovrätt förordnat adj. ledamoten i hovrätten Gösta Schirén.
    Presidentämbetet i hovrätten över Skåne och Blekinge uppehålles d. 10 okt.—d. 9 dec. 1938 av hovrättsrådet Emil Schartau. Under tiden är hovrättsrådet Hugo Backman ordförande å division.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 26 sept. 1938 till vattenrättsingenjör å extra stat vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar fr. o. m. 1 okt. 1938 förordnat förste byråingenjören vid vattenfallsstyrelsen, civilingenjören Hans Hartzell.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 sept. 1938 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Gösta Widell;

632 PERSONALNOTISER.    6 okt. 1938 medgivit att med återbesättande av befattningen såsom polismästare och brottmålsrådman i Eskilstuna må anstå intill 1 april 1939 i avbidan på utredning om omorganisation av magistraten och rådhusrätten samt poliskammaren i staden;
    14 okt. 1938 till ordförande å Göteborgs rådhusrätts 6:e avdelning (jfr SvJT 1938 s. 542) fr. o. m. 1 jan. 1939 under fem år förordnat rådmannen Torsten Gedda.