Nordisk kriminal- och fångvårdsstatistik. I samband med Svenska kriminalistföreningens årsmöte i Stockholm hölls den 25 november 1938 under ordförandeskap av presidenten K. Schlyter sammanträde av delegerade för de nordiska kriminalistföreningarna, varvid med utgångspunkt från byråchefen fil. dr Veli Verkkos uppsats »Större enhetlighet i kriminalstatistiken i olika länder» i De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1937 s. 287 diskuterades frågan om åtgärder för åvägabringande av större enhetlighet i de nordiska ländernas kriminal- och fångvårdsstatistik, däribland särskilt förslaget om en enhetlig polisstatistik. Efter inledningsanförande av dr Verkko samt referat av skriftliga uttalanden av prof. Oluf H. Krabbe, riksadvokat Haakon Sund och fengselsdirektør Hartvig Nissen, deltogo i överläggningen, från Danmark: direktør for fængselsvæsenet E. Kampmann, fængselsinspektør Cai Jensen och fuldmægtig H. P. Mogensen; från Finland: fattigvårdsöverinspektören Paavo Mustala; från Norge: ekspeditionschef Kyhn Gløersen och kriminalchef Reidar Sveen; samt från Sverige: advokaten frih. G. Stjernstedt, prof. F. Wetter, byråchefen dr G. O. Grönlund och aktuarien G. S. Groth. De delegerade beslöto tillsättandet av en kommitté för frågans ytterligare utredning. I kommittén invaldes, från Danmark: prof. Krabbe och fuldmægtig Mogensen; från Finland: överdirektör Arvelo och dr Verkko; från Norge: direktör Hartvig Nissen och kriminalchef Sveen; från Sverige: överdirektör Hardy Göransson och dr Grönlund. En subkommitté, bestående av dr Verkko, ordf., samt hrr Grönlund, Mogensen och Sveen, skulle utarbeta ett första utkast till åtgärder.

K. H.

 

    En nordisk straffrättskonferens hölls i Stockholm d. 26 nov. 1938 under ordförandeskap av justitieministern K. G. Westman. I konferensen deltogo de i föregående notis angivna delegerade från de nordiska länderna jämte statssekreteraren G. Dahlman, expeditionschefen C. Romberg, lagbyråcheferna C. G. Hellquist och I. Strahl, kanslirådet Hj. Nyman m. fl. tjänstemän från justitiedepartementet, överdirektören H. Göransson och andra fångvårdsmän, professor O. Kinberg, docenten I. Agge m. fl. Föremål för överläggning var frågan om behandlingen av de till ungdomsfängelse dömda. Fæng-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 727selsinspektør Cai Jensen, Nyborg, redogjorde för behandlingen i Danmark av de unga förbrytarna dels å upptagningsanstalten i Nyborg, där de göras till föremål för en ingående personundersökning, dels å ungdomsfängelset i Søbysøgaard, där de i genomsnitt kvarhållas i två år för genomgående av fullständig utbildning i olika yrken, och dels efter frigivningen, varunder var och en står under tillsyn av någon av fängelsets tjänstemän som noga lärt känna honom under strafftiden och som uppehåller personlig förbindelse med den frigivne och hans hem under hela tillsynstiden.

K. H.