MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 731    Fransk lag ang. hustrus personliga rättsställning. Genom en lag av d. 18 febr. 1938 ha vissa reformer genomförts beträffande gift kvinnas rättsställning. Mannens husbondevälde — vilket, med användande av den franska terminologien, innebär hustruns lydnadsplikt och skyldighet för mannen att beskydda hustrun — har upphävts. Emellertid tillerkännes mannen såsom familjens överhuvud rätten att bestämma makarnas boningsort; missbrukas denna rätt, äger domstol på begäran av hustrun besluta i frågan. Föräldramakten skall fortfarande utövas av fadern i hans nyssnämnda egenskap; i denna del har någon ändring ej ägt rum. Mannens tillstånd fordras vidare, om hustrun vill driva handel, och han äger också motsätta sig att hon utövar något annat yrke; i sistnämnda fall äger dock hustrun hänvända sig till domstol.
    Hittillsvarande fransk rätt har i stort sett frånkänt hustru rättslig handlingsförmåga, men sådan skall enligt den nya lagen tillkomma henne med allenast de inskränkningar som följa av lag eller den av makarna antagna förmögenhetsordningen. Då i detta sammanhang ändringar ej gjorts i reglerna rörande äktenskapets rättsverkningar i fråga om makars förmögenhetsförhållanden, är, framhåller professor VOIRIN (Revue trimestrielle de droit civil 1938 s. 341 f.), reformen uteslutande teoretisk — en synvilla. En reform även på nyssnämnda område står dock på dagordningen.

E. L.

 

    Villkorlig dom i Canada. Nyligen har en kanadensisk kommitté avgivit förslag till reformering av reglerna om villkorlig dom. Detta institut har funnits i Canada sedan 1892, men villkorlig dom beträffande vuxna personer har, med få undantag, icke varit förenad med övervakning. Kommittén föreslår nu, att regler om övervakning införas efter mönster av det engelska probation-systemet. Vid domstolarna skola därför enligt förslaget anställas tjänstemän med särskild skolning och träning, probation officers, vilka få till uppgift att utföra förundersökningar och övervakningar.

I. S.

 

    Brott och straff.1 Berlin 3 dec. 1938. TT. Deutsches Nachrichtenbüro meddelar: Skyddsstafetternas riksledare och chefen för den tyska polisen, Himmler, har utfärdat en preliminär polisförordning om upphävande av körkort och trafikkort för motorfordon som innehas av judar. Det heter bl. a. i förordningen: Juden Grynszpans fega morddåd, som riktade sig mot hela det tyska folket, låter judarna framstå som otillförlitliga och olämpliga till att inneha och föra motorfordon.
    Med förbehåll för en definitiv reglering bestämmes att samtliga i Tyskland bosatta judar av tysk nationalitet mista körkorten och förbjudas föra motorfordon av alla slag. Det är förbjudet för judar av tysk nationalitet att inneha personbilar och motorcyklar (med eller utan sidvagn). Beträffande lastbilar skola bestämmelser senare utfärdas. I Tyskland bosatta judar av tysk nationalitet skola ofördröjligen och senast den 31 december 1938 inlämna sina licenser för personbilar och motorcyklar till vederbörande myndigheter.

 

1 Jfr ovan s. 670, Rättsstaten.