Revisionssekreterareföreningen sammanträdde till årsmöte den 10 december 1937. Föreningens styrelse, som bestått av hrr Bertil Thuresson, ordf., Folke Rudewall, v. ordf., Folke Drangel, Gunnar Nilsson, kassaförv., och Martin Mellbin, sekreterare, omvaldes. Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 39.

    Sveriges advokatsamfunds årsmöte hölls d. 28 maj 1937 å Riddarhuset i Stockholm (se SvJT 1937 s. 436). Vid sammanträdet närvoro omkring 275 ledamöter. Till ordf. i styrelsen efter hr Axel Forssman, som undanbett sig återval, utsågs hr Eliel Löfgren, Stockholm, samt till v. ordf. efter denne hr Torsten Setterberg, Göteborg, båda för en tid av två år. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos för en tid av två år hrr Georg Bodén, Göteborg, Karl Hillgård, Halmstad, Julius Lindström, Katrineholm, och Axel Roos, Malmö, samt för en tid av ett år hrr Bertil Ahrnborg, Stockholm, Birger Kjellson, Sundsvall, Alf Lindahl, Stockholm, Yngve Schartau, Stockholm, och Holger Wiklund, Uppsala. Styrelsesuppleanter blevo för en tid av två år hrr Thure Essén, Stockholm, Hugo Lindberg, Stockholm, Birger Melin, Göteborg, och Olle Ohlsén, Stockholm, samt för en tid av ett år hrr Harald Bauer, Stockholm, Nils Berglund, Stockholm, Curt Ekdahl, Gävle, Yngve Häckner, Stockholm, och Lennart Jacobsson, Malmö.

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1937 hållit fem sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av verkställande direktören i Svenska Bankföreningen, f. d. häradshövding Knut Dahlberg över ämnet »Bankernas nya reversformulär», av borgmästaren Thorwald Bergquist om »Lagfrågor vid årets riksdag», av v. häradshövdingen Hjalmar Hellström över ämnet »Om finska advokatförhållanden, särskilt det nya förslaget tillordnande av advokatväsendet i Finland» samt av advokaten Dick Bergmanom »Orientering angående nya lagen om aktiebolags pensionsstiftelser». Till ordf. i styrelsen har utsetts hr Emil Henriques och till v. ordf. hr Yngve Schartau. Såsom övriga ledamöter av styrelsen och suppleanter för dessa ha under året fungerat samma personer som föregående år. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Gunnar Bomgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 257 medlemmar.