NOTISER. 99    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1937 hållit två möten. Förutom föreningsangelägenheter hava förekommit föredrag av borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander över ämnet »Om processledning» och av advokatsamfundets sekreterare advokaten Gunnar Bomgren över ämnet »Domstolarna och våra arvoden». Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Gustaf Hökerberg, Norrköping, v. ordf., Torsten Fröberg, Tranås, Helge Qvarnström, Västervik, och Olof Wiedel, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Ragnar Allmér, Kalmar, Axel Hemmar, Norrköping, och Konrad Svensson, Linköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Oskar Jenrik, Norrköping, Alarik Lindskog, Västervik, Georg Selander, Motala, och Ragnar Strömbom, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Wilhelm Brodin, Linköping, Mats Nordström, Norrköping, Harry Rosén, Nyköping, och Nils Trotting, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 62 medlemmar.

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1937 hållit två ordinarie sammanträden, därvid utom föreningsärenden förekommit diskussion beträffande frågorna: »Advokaternas auktionsverksamhet», »Annonsering och reklam i advokatverksamheten», »Förhållandet till köpmannaföreningarna» m. m. Ledamöter i styrelsen äro hrr Axel Roos, Matts Åvall, Sigfrid Lindström, Gunnar Behm och Gunnar Thomasson; suppleanter fröken Karin Lindeberg samt hrr Bertil Gabrielsson och Thorsten Persson. Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Lennart Jacobsson. Antalet medlemmar är 84.

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1937 hållit två allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Johan Ramberg över ämnet »Några synpunkter rörande rättsverkningarna av förvärv i strid mot legala förbud», och av advokaten Paul Sundberg över ämnet »Om muntliga förhör i hovrätten». Till ledamöter i styrelsen hava utsetts herrar Georg Bodén, Torsten Setterberg, William Kristensen och Birger Melin, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts herrar Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Göteborg, Erik Leman, Göteborg, Folke Sjögren, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden herrar Mårten Henriques, Göteborg, Bengt Hessle, Göteborg, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Göteborg, och Karl Axel Vinge, Göteborg. Som avdelningens sekreterare och kassaförvaltare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 99 medlemmar.

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund. Ordinarie möte hölls den 19 mars 1937 i Upsala, varvid samtliga styrelseledamöter och suppleanter ävensom ledamöter och suppleanter i advokatsamfundets nämnd omvaldes. Advokatsamfundets sekreterare, advokaten Gunnar Bomgren, höll fö-

100 NOTISER.redrag över ämnet »Domstolarna och våra arvoden». Arbetsfördelningen inom styrelsen är densamma som förut. Avdelningen har 56 medlemmar.