Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1938 hållit två ordinarie sammanträden, varvid utom föreningsärenden förekommit föredrag av jur. dr Axel Roos över ämnet »Några aktuella lagfrågor vid årets riksdag», samt av advokaten Åke Wiberg över ämnet »Särdrag i modern tysk rätt». Ledamöter i styrelsen äro hrr Axel Roos, Malmö, Matts Avall, Hälsingborg, Sigfrid Lindström och Gunnar Behm, Malmö, samt Gunnar Thomasson, Eslöv; suppleanter fröken Karin Lindeberg och hr Bertil Gabrielson, Malmö, samt hr Torsten Persson, Kristianstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd ha valts hrr Sven Ekedahl och Carl W. Bergström, Malmö, Wilhelm Persson, Eslöv, Povel Grönvall, Karlskrona, och Olof Lundqvist, Hälsingborg, samt till suppleanter i nämnden hrr Åke Wiberg, Malmö, Carl Borgström, Lund, Svante Malmquist, Malmö, Henry Ljunggren, Hälsingborg, och Henning Dahlin, Ystad. Som sekr. tjänstgör hr Lennart Jacobsson i Malmö. Antalet ledamöter är 91.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1938 hållit två allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Gunnar Bomgren över ämnet »Advokaternas ställning i en blivande rättegångsordning» och advokaten Arne Lyth över ämnet »Något om 1938 års semesterlag».
    Till ledamöter av styrelsen ha utsetts hrr Georg Bodén, ordf., Torsten Setterberg, William Kristensen och Birger Melin, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad. Under året har hr Bodén, som inträtt i allmän tjänst och därmed lämnat advokatsamfundet, avgått och till ordf. i dennes ställe utsetts hr Setterberg. Till ny styrelseledamot har invalts hr Osborne Losman i Göteborg. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd ha valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Erik Leman och Folke Sjögren, Göteborg, samt till suppleanter i nämnden hrr Per Tottie, Uddevalla, Mårten Henriques, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, och Karl Axel Vinge, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör hr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 107 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund sammanträdde lördagen d. 26 mars 1938 till ordinarie möte å Stadshotellet i Karlstad. Vid mötet förekom utom föreningsangelägenheter bl. a. föredrag av advokaten Enar Lundström över ämnet »Processlagberedningens förslag till ny rättegångsordning».

 

NOTISER. 101    Avdelningens styrelse består av hrr Holger Wiklund, Uppsala, ordf., Enar Lundström, Karlstad, v. ordf., Frithiof Hydbom, Västerås, Tore Landberg, Falun, och Harry Henschen, Örebro, sekr., med hrr Birger Gezelius, Falun, Harald Håkansson, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, J. Ruben Nyman, Västerås, och Magnus Wistrand, Örebro, såsom suppleanter. Avdelningen räknade vid årsskiftet 56 ledamöter.