106 NOTISER.    Dalarnas juristförening har under år 1938 avhållit två sammanträden, ett ordinarie d. 11 juni och ett extra d. 12 nov. Vid det förra behandlades stadgeenliga ärenden, bl. a. val av styrelse, varjämte advokaten Birger Gezelius i Falun talade över ämnet »Några aktuella lagstiftningsfrågor». Styrelsen utgöres av häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika, ordf., häradshövdingen F. W. Killander, Falun, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, Falun, sekr., advokaten Th. Landberg, Falun, kassaförvaltare, och rådmannen Gunnar Hallert, Falun, klubbmästare Föreningens medlemsantal uppgår till 38.

 

    Gävleborgs läns juristförening har under år 1938 hållit två sammanträden. På vårsammanträdet diskuterades det nya lagförslaget om villkorlig dom med advokaten Hugo Lindberg i Stockholm som inledare. Vid höstsammanträdet delgav häradshövding John Larson i Bollnäs sina intryck från en studieresa i Danmark, avseende rättegångsförfarande i brottmål. Föreningens styrelse utgöres för närvarande av polismästaren Adolf Dahlberg i Gävle, ordf., häradshövding John Larson, v. ordf., advokaten Göran Hultin i Gävle, sekr., skattmästare och klubbmästare, borgmästaren Hadar Rissler i Hudiksvall och landskamreraren R. Ahrenberg i Gävle med landsfogden A. Grauers och rådman Yngve Bjerström, båda i Gävle, som suppleanter. Medlemsantalet är 47.

 

    Västernorrlands juristklubb har under året hållit ett sammanträde, varvid föredrag hållits av häradshövdingen Ingemar Kramer över ämnet »Lag om verkställighet av bötesstraff, några synpunkter».
    Styrelsen består av häradshövding Kramer, ordf., landssekreteraren Ragnar Stattin, v. ordf., länsassessorn S. A. Swedberg, sekr., advokaten Oscar Hjertquist, häradshövdingen Erik Turén och advokaten Gösta Frånberg med länsbokhållaren Hilding Björne, advokaten Birger Kjellsson, häradshövdingen Gustaf Beling och rådmannen Axel R. Camitz som suppleanter. Klubben räknar 69 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1938 haft två ordinarie sammanträden. Vid årssammanträdet d. 14 maj höll t. f. hovrättsfiskalen K. H. Nordlander föredrag över ämnet »Om skadeståndsskyldighet för underordnades vållande». Styrelsen utgöres av rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn E Hellström och advokaten Didrik Cappelen-Smith, suppleanter. Sedan landshövdingen M. Munck af Rosenschöld vid avflyttning från länet i september avgått som ordf. i klubben, har ny ordf. ännu ej valts. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har nu 46 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund, som utgör en sammanslutning av juristföreningarna i Västerbottens och Norrbottens län, avhöll sitt årsmöte i Boden d. 21 maj 1938. Mötet bevistades av icke mindre än 72 medlemmar och torde ha utgjort den största juristsammankomst som någonsin förekommit i övre Norrland. Medlemmar hade infunnit sig från alla delar av föreningens verksamhetsområde. Ett 30-tal i södra Västerbotten bosatta medlemmar hade förhyrt en rälsbuss, med vilken den över 30 mil långa

 

NOTISER. 107resan till Boden företogs. Vid mötet höllos föredrog av advokaten Gunnar Bomgren, Stockholm, om »En advokats syn på domstolens processledning samt av presidenten Holger Elliot om »Rättsuppfattning och rättssedvänjor i Övre Norrland». — Ordförande i förbundsstyrelsen är presidenten Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen hava utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen Ragnar Seldén och advokaten Sven Hallström med landssekreteraren E. Almgren, häradshövdingen Gudmund Welinder och advokaten Rudolf Ahlgren såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening advokaten Bengt Ährström, landssekreteraren R. Sundberg och häradshövdingen Olof Tillner med advokaten Georg Linse, länsassessorn G. Wik och häradshövdingen Herbert Fagerström såsom suppleanter.