204 DÖDSFALL.    Yngve Sigurd Alarik Östergren avled d. 4 dec. 1938. Han var född i Karlskrona 1893 samt avlade studentex. i Lund 1912 och jur. kand.-ex. där 1915. Efter tingstjänstgöring började han 1920 advokatverksamhet i Boden och blev 1923 ledamot av Sveriges advokatsamfund. 1921 blev han auditör vid Bodens garnison. 1937 blev han tillika kommunalborgmästare i Boden. Han har bland Verdandis småskrifter utgivit »Om konkurs» och »Det ekonomiska rättsförhållandet mellan äkta makar».

 

    Christer August Weidenhielm avled d. 13 dec. 1938. Född i Jönköping 1863, avlade han mogenhetsex. i Stockholm 1881 och jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1887. Han blev vice häradshövding 1891 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, varest han blev adjungerad ledamot 1896, fiskal 1898 och assessor 1900. Efter tjänstgöring som t. f. rev.-sekr. blev han hovrättsråd i Svea hovrätt 1908, från vilket ämbete han avgick vid inträdet i pensionsåldern. Han blev tjänstgörande kammarjunkare 1888 och kammarherre 1897.

 

    Hjalmar Abraham Martin avled i Stockholm d. 22 dec. 1938. Han föddes i Stockholm 1860, avlade mogenhetsex. där 1879 och hovrättsex. i Uppsala 1884. Han blev vice häradshövding 1887 och tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt, där han blev stadsnotarie 1897 och rådman 1903. Han tog avsked från detta ämbete 1905 för att bliva stadsnotarie (civilassessor) för inskrivningsärenden å rådhusrättens första avdelning. Såsom assessor kvarstod han till inträdet i pensionsåldern.

 

    Nils Söderqvist har avlidit i Bryssel. Han var född i Hälsingland 1881. Han studerade i Uppsala, där han livligt deltog i det politiska arbetet bland studenterna och tog initiativet till föreningen Laboremus. Efter att ha specialiserat sig på folkrätt vistades han i Paris för studier. Dessa resulterade i en avhandling »Le blocus maritime» (Sthm 1908), på vilken Söderqvist förvärvade juris doktorsgrad vid Uppsala universitet. Han praktiserade därefter som advokat i Stockholm. Under flera år var han lärare i folkrätt vid sjökrigshögskolan. Han har författat tidskriftsuppsatser såsom »Om Konungens i Sverige rätt att förfoga över statens tillgångar» i Finska juridiska föreningens tidskrift 1914 samt »Lex contractus och forum contractus» i SvJT 1925. Han var sedan flera år bosatt utomlands.

 

    Georg Axel Wilhelm Linderholm avled d. 3 jan. 1939. Han var född i Jönköping 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Han blev vice häradshövding 1891 och tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt, där han blev notarie 1900. Han avgick från denna tjänst med pension 1930 och var sedan dess bosatt i Stockholm.

 

    Josef Werner Jönsson Örnö avled i Västervik d. 5 jan. 1939. Född i Snöstorp, Hallands län, 1890, avlade han studentex. i Lund 1911 och jur. kand.-ex. där 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Västerås blev han 1923 rådman i Motala samt erhöll därefter förordnanden såsom t. f. borgmästare där och i Skänninge. 1926 började han advokatverksamhet i Västervik. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1930.