LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    1938
Nov. 2 Förslag till lag angående ändring i lagen d. 11 juni 1920 om barn i äktenskap samt lag angående ändring i lagen den 14 juni 1917 om adoption. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
    » 10 Förslag till lag om ändring i vissa delar av stadsplanelagen d. 29 maj 1931. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Allan Nordenstam.
    » 12 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 17 juni 1932 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län. Föredragande: hovrättsrådet Christer Gemzell.
    1939.
Jan. 9 Förslag till lag om villkorlig dom m. m. Föredragande: lagbyråchefen Carl-Gustaf Hellquist.
    » 13 Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent. Föredragande: kanslirådet Karl Lindström. (Hand.dep.)
    » 24 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: amanuensen Leif Belfrage. (Hand.dep.)
Febr. 2 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 7 §§ lagen d. 25 april 1930 om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Allan Nordenstam.