Den Norske Sakførerforening har for tiden 1,265 medlemmer fordelt på 16 kretser. C:a 85 % av landets praktiserende jurister er nu medlemmer av foreningen. I løpet av 1938 har det vært formannskifte i foreningens Hovedstyre — advokat Valentin Voss har avløst advokat Gustav Heiberg. Hovedstyret har nu følgende sammensetning: Advokat Valentin Voss, Oslo, formann, overrettssakfører Otto Skirstad, Trondheim, vara formann, advokatene Henning Bødtker, Oslo, Edvard Årstad, Stavanger, og Knut Bjørge, Sarpsborg. Varamenn er overrettssakfører Christian Selmer, Tromsø, advokatene Einar Sunde, Oslo, Ole Friele, Bergen, Nikolai Helseth, Ålesund, og Lars Skjelbred, Skien.
    I sommer holdtes landsmøte i Oslo d. 6. juli, hvor det deltok c:a 200. Foreningens generalsekretær, advokat Rolf Christophersen la der frem retningslinjene for det fremtidige arbeide, som senere blev diskutert. Til landsmøtet kom også gjester fra Danmark og Sverige.
    Det arbeides for tiden med en rekke større saker i foreningen. I Oslo settes nu ut i livet et Sakførerforeningens Eiendomsmeglerkontor A/S til støtte for sakførernes eiendomsomsetning. På dagsordenen står også arbeidet med sakførernes inkasso og formuesforvaltning og dessuten reklamespørsmålet. Videre arbeider en komite med spørsmålet om revisjon av sakførerlovgivningen.
    En annen sak som nu er løst er dannelsen av Norges Juristforbund, som omfatter foruten Den Norske Sakførerforening også Den Norske Dommerforening, Statsadvokatenes Forening, Politiembedsmennenes Landsforening og Departementenes Juristforening.
    Den 31. okt. og 1. nov. holdtes i Oslo det første møte av de nordiske sakførerorganisasjoners generalsekretærer og et nytt møte holdes neste høst i København.
    Den Norske Sakførerforening har nu en egen bladavdeling. Dens sekretariat besørger redaksjonen og forretningsførselen for medlemsbladet: Norsk

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 285Sakførerblad og videre forretningsførselen for domsreferatbladet: Norsk Retstidende, som utgis av foreningen og endelig forretningsførselen for Tidsskrift for Rettsvidenskap, som utgis av Den Stangske Stiftelse i Oslo med bidrag av Den Norske sakførerforening.
    Kretsene rundt om i landet holder fra 1— 2 op til 5—6 møter hver om året. Det har vært behandlet en rekke spørsmål av interesse på møtene, dog vesentlig faglige og foreningsmessige spørsmål.

R. C.