Juridisk Forening i København. Foreningen har i vinteren 1937/38 holdt seks møder. Foredragsholderne (diskussionsindlederne) var følgende: landsretssagfører Bernt Hjejle »lov om prisaftaler m. v. af 18. maj 1937», sekretær i justitsministeriet P. M. Sachs »politiske anskuelsers brydning i amerikansk domspraksis. Et bidrag til belysning af domstolenes statsretlige stilling», dommer John Knox »naturfredning og ejendomsretten», landsretssagfører, dr. techn. Leo A. Damm »behandling af retsstridigheder af teknisk karakter», sagfører M. Hesselbjerg »ejendomsret og arveret til landbrugsejendomme», og professor, dr. juris Henry Ussing »nye erstatningsregler for motorkøretøjer?».
    Foreningens bestyrelse, hvis formand er professor Ussing, bestaar af 13 medlemmer, der repræsenterer det juridiske fakultet, domstolene, administrationen og sagførerstanden.
    Medlemstallet var ved sæsonens begyndelse 548.

Fh.

 

    Juridiska föreningen i Finland. Föreningen sammanträdde till årsmöte d. 13 dec. 1938. Därvid återvaldes till föreningens ordförande prof. Otto Hjalmar Granfelt, till ordinarie styrelseledamöter juriskandidaterna Lars Wasastjerna och Gustaf Norrmén, justitierådet Oskar Möller och justitierådmannen Bror Clas Carlson ävensom till suppleanter justitierådet Karl Erikson och förvaltningsrådet A. K. Ikkala. Föreningens sekreterare är jurisdoktorn Gunnar Palmgren. Skattmästare är justitierådmannen Lars Gestrin.
    Vid årsmötet hölls årsfestföredraget av prof. S. R. Björksten om Drottning Kristina och Monaldesco.
    Föreningens centralavdelning i Helsingfors har under året haft sex möten, årsmötet inberäknat. Vid dessa ha de på föreningens diskussionsprogram upptagna 12 frågorna (se FJFT 1938 s. 69 f.) behandlats. Referenter hava varit: d. 4 mars jurisdoktorn numera förvaltningsrådet Rudolf Beckman (nr 1) och vicehäradshövdingen advokaten Randall Nybom (nr 2); d. 8 april justitierådmannen Bror Clas Carlson (nr 3) och vicehäradshövdingen advokaten Åke Roschier-Holmberg (nr 5); d. 6 maj förvaltningsrådet A. K. Ikkala (nr 6) och justitiesekreteraren Konrad Gyllström (nr 7); d. 4 nov. justitierådmannen Helge Hedman (nr 4), juriskandidaten Lars Wasastjerna (nr 8) och vicehäradshövdingen Geir Lindblad (nr 10); samt d. 25 nov. prof. Brynolf Honkasalo (nr 9), juriskandidaten advokaten Yrjö Fellman (nr 11) och vicehäradshövdingen Lars Homén (nr 12). Referaten och diskussionerna såväl i centralavdelningen som i föreningens tre filialavdelningar i Åbo, Wasa och Viborg publiceras efter hand i föreningens tidskrift.
    Föreningens tidskrift (FJFT) har under året utkommit i sin sjuttiofjärde

 

286 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.årgång med sex nummer. Redaktionssekreterare är fortfarande skolrådet docenten Ragnar Hemmer. Prenumerationspriset är 90 mark.
    Föreningens medlemsantal är 777.
    Ordförande resp. sekreterare för föreningens filialavdelningar äro: för Åbo filialavdelning hovrättsrådet häradshövdingen Edvard Hällfors och vicehäradshövdingen Tor-Erik Lassenius; för Wasa filialavdelning hovrättsråden Felix Johansson och A. F. von Willebrand; samt för Viborgs filialavdelning häradshövdingen Helge Johansson och hovrättsassessorn Harald Brunou.

Gunnar Palmgren.