Ny tysk testamentslag. Genom en lag av d. 31 juli 1938 om upprättande av testamenten och arvsavtal har första steget tagits till genomförande av en ny tysk arvslagstiftning. Denna lag grundar sig på utredning av ett arvsrättsutskott inom Akademie für Deutsches Recht (jfr Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht 1938, Heft 17, s. 577 ff). Lagen avser blott formerna för upprättande och återkallelse av testamente samt för upprättande av arvsavtal, alltså — med undantag av den här nedan omtalade slutföreskriften — icke innehållet i förfoganden för dödsfalls skull, men arvsrättsutskottet har redan i stort sett genomdiskuterat och fattat ståndpunkt till alla grundfrågor inom successionsrätten.
    Motiven till den nya lagstiftningen angivas i själva lagen genom ett företal av följande lydelse:
    »Ziel des Erbrechts ist es, uberkommenes wie gewonnenes Gut des Erblassers weiterzuleiten und über seinen Tod hinaus wirken zu lassen zum Wohle von Familie, Sippe und Volk. In der Hand eines verantwortungsbewussten Erblassers dienen diesem Ziele auch Testament und Erbvertrag.
    Die Anforderungen an die Errichtung oder Aufhebung einer Verfügung von Todes wegen sind so zu gestalten, dass unnötige Formenstrenge vermieden, anderseits eine zuverlässige Wiedergabe des Willens des Erblassers sichergestellt wird.»
    I överensstämmelse härmed åsyftar den nu antagna lagen att genomföra nyheter framförallt i två avseenden, nämligen dels för att lätta på formkravet för upprättande av testamente och dels för att inskärpa att upprättande av testamente är icke ett uttryck för testators godtycke utan en form för fullgörande av hans plikter gentemot familj och folk.
    Såsom ordinära testamentsformer bibehållas de båda i Tyskland nu gällande, nämligen dels inför domare eller notarius publicus (muntligen eller genom överlämnande av en skrift) upprättat testamente och dels holografiskt testamente. Beträffande den förstnämnda testamentsformen, det offentliga testamentet, ha formkraven lättats. Sålunda behöva i regel inga vittnen vara närvarande. Den andra grundtendensen i lagen — att testamentet skall vara en form för pliktuppfyllelse från testators sida gentemot familj och folk

 

378 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.— kommer till uttryck på det sättet, att domaren eller notarius publicus ålagts ej blott som hittills att kläda testators vilja i testamentes form utan även att vara en rättsordningens väktare gentemot testator. Han skall se till att testator uppfyller sina förenämnda plikter. Härom heter det i 15 §:
    »Der Richter oder der Notar soll den Erblasser auf Bedenken gegen den Inhalt seiner mündlichen Erklärung oder der offen übergebenen Schrift hinweisen.»
    Huruvida det holografiska testamentet borde bibehållas som ordinär testamentsform var en av huvudfrågorna vid den nya lagens tillkomst liksom tidigare under förarbetena till Biirgerliches Geseztbuch. Denna testamentsform bibehölls emellertid, och som enda formkrav kvarstår, att testamentet skall vara egenhändigt skrivet och undertecknat. Att tid och ort härför angivas, vilket hittills varit formkrav, betecknas i den nya lagen blott som rådligt. Vid denna testamentsform har ingen kontroll på pliktuppfyllelse från testators sida kunnat knytas till testamentets upprättande. Till upprätthållande av principen härom har emellertid till lagen fogats en slutföreskrift om ogiltighet av alla pliktvidriga förfoganden för dödsfalls skull, så lydande:
    »Eine Verfügung von Todes wegen ist nichtig, soweit sie in einer gesundem Volksempfinden gröblich widersprechenden Weise gegen die Rücksichten verstösst, die ein verantwortungsbewusster Erblasser gegen Familie und Volksgemeinschaft zu nehmen hat.»
    Beträffande nödtestamenten (offentligt testamente inför kommunal befattningshavare eller muntligt testamente inför tre vittnen) ha åtskilliga lättnader i de hittillsvarande föreskrifterna genomförts. Bestämmelserna om testationshabilitet, återkallelse av testamente och upprättande av arvsavtal överensstämma däremot nära med förut gällande rätt.
    Den nya lagen är — med undantag för bestämmelserna om arvsavtal samt om förvaring och öppnande av testamenten — giltig även i Österrike. Den i österrikisk rätt hittills gällande ordinära testamentsformen skriftligt testamente med tre vittnen har därigenom avskaffats.

Nils Beckman.