Förvaltningsrättslig tidskrift. Sthm. Nordiska bokhandeln i distr. Exp.: advokaten Gert Rossander hos Forssner, Bergman & Bauer, Strandvägen 5 A, Sthm. Årligen 6 häften om 3 à 4 ark. Pris i bokhandeln kr. 12.00.

 

    En krets förvaltningsrättsligt intresserade jurister, sammanslutna till en förening för att odla detta intresse, har börjat utge en förvaltningsrättslig tidskrift. Prof. HERLITZ är red:s ordf. och tillika ansvarig utgivare. Redaktionssekreterare är föredraganden i regeringsrätten GUNNAR WEJLE.
    Enligt planen lägges vikt vid att tidskriftens uppgift är förvaltningsrättslig. Spörsmål av social, ekonomisk eller teknisk karaktär falla utanför programmet. Bland de rättsliga problemen avser tidskriften att framför allt behandla dem som äro av mera allmänt och principiellt intresse. Den önskar sålunda ej tävla med de många tidskrifter som äro verksamma på särskilda förvaltningsområden.
    Nu föreligger den första årgången färdig. Den inledes ståtligt med en uppsats av statsrådet K. G. WESTMAN om »Lag och förvaltning». Med historiskt perspektiv behandlar förf. bl. a. förhållandet mellan Konungens och riksdagens gemensamma samt Konungens ekonomiska lagstiftningsmakt. Läsaren minnes särskilt förf:s yttrande, att ett högre straff än fängelse ej torde böra bestämmas utan riksdagens samtycke. En annan huvuddel av artikeln rör motsatsen mellan dömande och förvaltande myndighet.
    Varje häfte innehåller ett par uppsatser och ett flertal smärre bidrag. Det har lyckats red. att intressera ett stort antal medarbetare såväl inom förvaltningen som inom den akademiska världen. Till tidskriftens rika innehåll hör även ett stort antal upplysande notiser om utredningar inom departementen samt en efter departement ordnad förteckning över utkommande författningar försedd med noter.
    Utgivarna äro att lyckönska till den framgång deras ansträngningar haft. För studiet av den svenska förvaltningsrätten, alltjämt så efterblivet i jämförelse med förhållandena utomlands, betyder tillkomsten av denna tidskrift ett viktigt framsteg. Det är att hoppas, att tidskriften skall få tillfälle att under en lång följd av år göra en betydelsefull insats.

I. S.

 

 

    ADOLF LUNDEVALL. Kommunalskattelagen m. m. Sthm 1938. Norstedt. 412 s. Kr. 4.50.

 

    I början av 1938 utgav regeringsrådet Lundevall ett arbete med ovan angivna rubrik innehållande författningstexten till kommunalskattelagen, förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, lagen om skogsaccis och därtill anknutna författningar, vissa delar av taxeringsförordningen så ock samtliga mera fullständiga avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet jämte tillämpningsföreskrifter. Till författningstexterna äro fogade mycket rikliga prejudikathänvisningar samt, i vissa fall, kommentarer.
    Nu har genom lagstiftning 1938 lagtexten i en del avseenden ändrats. I hu-

 

LITTERATURNOTISER. 457vudsak är här fråga om sådana bestämmelser — rörande ortsavdrag, skatteskalor m. m. — som föga röra deklaranterna i denna deras egenskap; av bestämmelser utav intresse vid deklarationers upprättande är det närmast reglerna om värdeminskningsavdrag och därtill anknutna föreskrifter som omredigerats. Emellertid kan bristen på full aktualitet hos lagtexten lätt fyllas genom förvärv av de genom finansdepartementets försorg utgivna och i bokhandeln för billigt pris tillhandahållna »skatte- och taxeringsförfattningarna 1/1 1939». Det stora bestående värdet av Lundevalls bok ligger emellertid i dess utmärkta prejudikatsamling. För en var som har att i en eller annan egenskap handlägga skatteärenden i större utsträckning, borde denna vara oumbärlig — någon motsvarighet i den skatterättsliga litteraturen finns ej, och prejudikatsamlingen är naturligtvis ej omodern. Givetvis har även bokens samling av dubbelbeskattningsavtal bestående värde; visserligen hava tillämpningskungörelserna till dessa något ändrats på grund av den särskilda förmögenhetsskattens definitiva införlivande med skattesystemet, men den omständigheten att den gamla texten här står kvar kan knappast vålla något missförstånd, då det nya närmast har karaktären av tillägg.
    Det är mig bekant, att några i boken förekommande tryckfel äro mindre att tillskriva utgivaren än samverkande olyckliga omständigheter. Jag har dock ej funnit något annat väsentligt sådant fel än det å s. 304 i tillämpningskungörelsen till svensk-finska dubbelbeskattningsavtalet förekommande, där i punkt e) andra raden före »åtnjutits» ordet »ej» utelämnats. Mindre allvarligt men rätt överraskande verkar det, när på s. 137 fjärde stycket det kommit att stå »livsfarliga» livräntor i stället för »livsvariga» livräntor. En hänvisning till vissa äldre prejudikat å s. 71 rad 1—4 borde väl såsom hänförande sig till äldre rätt knappast ha medtagits; den där återgivna praxis har brutits genom punkt 6 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.

C. K.