T. ASKELÖF och IVAR STRAHL. Lagen om folkpensionering och andra författningar med kommentar. Sthm 1938. Norstedt. 231 s. Inb. kr. 5.75.

 

    Tvenne av sekreterarna i 1928 års pensionsförsäkringskommitté, avdelningschefen T. Askelöf och revisionssekreteraren Ivar Strahl, ha i Norstedts förlags välkända serie av aktuella lagkommentarer utgivit en kommentar över lagen om folkpensionering och andra författningar, bland vilka märkas förordningarna om invalidunderstöd och blindhetsersättning samt lagarna om barnbidrag, kommunala pensionstillskott och socialregister.
    Arbetet giver en klar, lätt tillgänglig och med belysande exempel försedd redogörelse för ifrågavarande delar av vårt lands sociallagstiftning. Det torde bliva oumbärligt för pensionsnämnderna i riket, samtidigt som det genom sin disposition med fördel torde kunna användas inom studiecirklar m. m. I ett särskilt avsnitt lämnas en redogörelse för förhållandet mellan folkpensioneringen och fattigvården, vari detta spörsmål, vilket visat sig medföra åtskilliga svårigheter i den praktiska tillämpningen, belyses med utgångspunkt från uttalanden under lagstiftningens förarbeten.

Sv. L.