Bidragsskyldighet till svärföräldrar. Enligt 3 § i lagen om fattigvården den 14 juni 1918 åligger det föräldrar och barn att i mån av behov, å ena, samt förmåga, å andra sidan, försörja varandra, så att de ej falla fattigvården till last och enligt 63 § samma lag äger fattigvårdsstyrelsen uttaga ersättning för fattigvård som lämnats någon för vilkens försörjning skyldeman enligt 3 § bort ansvara. Den försörjningspliktige kan enligt 66 § i lagen åläggas att till fattigvårdssamhället, så länge behovet av fattigvård fortfar, å lämpliga tider utgiva skäligt bidrag till den försörjningsberättigades underhåll.
    I de fall där gift kvinna enligt dessa bestämmelser är försörjningspliktig för sina föräldrar föra fattigvårdsmyndigheterna stundom talan jämväl mot mannen, som enligt gamla giftermålsbalken ägde målsmanskap för hustrun och i denna sin egenskap var skyldig att utgiva ersättning för sina svärföräldrars försörjning. Lagen om införande av den nya giftermålsbalken den 11 juni 1920 stadgar emellertid i 5 § att med den nya lagens ikraftträdande den 1 januari 1921 skall mannens målsmanskap i fråga om makarnas rättsförhållanden i personligt hänseende upphöra och med stöd av denna bestämmelse hava de i fattigvårdsmål dömande myndigheterna, länsstyrelser och kammarrätten, befriat mannen från ersättningsskyldighet i de fall där äktenskapet ingåtts efter den 1 januari 1921 samt allenast ålagt hustrun ersättningsskyldighet.
    I de fall åter, där äktenskapet ingåtts före sistnämnda dag, ha ofta tvivelsmål inställt sig. Ett av kammarrätten i dagarna meddelat utslag ger en lösning, som torde vara av särskilt intresse i detta sammanhang och fördenskull förtjänar att här refereras. Länsstyrelsen i Stockholms län hade i detta mål på talan av Stockholms stads fattigvårdsnämnd ålagt Karl Axel L. i egenskap av målsman i ekonomiskt hänseende för sin hustru Signe L. att såsom bidrag till försörjningen av Signes föräldrar från och med den 1 januari 1938 till fattigvårdsnämnden utgiva 30 kr. i månaden till dess fattigvårdsbehovet upphörde eller försörjningsskyldigheten av annan övertagits eller övertoges.

 

BIDRAGSSKYLDIGHET TILL SVÄRFÖRÄLDRAR. 597    Karl Axel besvärade sig och kammarrätten resolverade, att enär numera i målet blivit upplyst att i anledning av makarna L. d. 26 maj 1931 beviljad boskillnad skifte dem emellan ägt rum d. 14 februari 1938, vid vilket förhållande klagandens målsmanskap i ekonomiskt hänseende för sin hustru samma dag upphört att gälla, klaganden befriades från skyldighet att ersätta den fattigvård, som utgått till svärföräldrarna efter d. 14 februari 1938.
    Boskillnad jämte därefter följande skifte befriar således svärson från ersättningsplikt för fattigvård till svärföräldrar. Enligt 5 § 7 mom. promulgationslagen till giftermålsbalken har boskillnad jämte skifte den verkan att äktenskapet i hithörande avseende skall bedömas såsom ingånget efter giftermålsbalkens ikraftträdande.

Nils Hellichius.