Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 27 juni 1939, jämlikt K. M:ts bemyndigande, utsett hovrättsrådet i Svea hovrätt Walter Behrman att i egenskap av sekr. biträda sakkunniga inom departementet för utredning rörande de organisationsfrågor, som sammanhänga med vård av civila patienter på militära sjukvårdsinrättningar, samt de spörsmål i övrigt, som i anslutning därtill kunna uppkomma.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 19 maj 1939 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Fallenius att fr. o. m. 1 juli 1939 vara byråchef för lagärenden i jordbruksdepartementet.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 9 juni 1939 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell att tillsvidare biträda inom departementet och järnvägsstyrelsen vid beredning av ärenden som hava samband med enhetliggörandet av det svenska järnvägsnätet och som till honom övrlämnas (jfr SvJT 1938 s. 739).

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 21 aug. 1939 beviljat justitierådet Steno Stenberg avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 28 aug. 1939.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 25 aug. 1939 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Ekström att fr. o. m. 28 aug. 1939 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 26 maj 1939 beviljat advokatfiskalen vid Göta hovrätt Lennart Schånberg avsked från advokatfiskalsämbetet med utgången av juni 1939, i samband varmed förordnats att med åtgärder för tjänstens återbesättande skall tills vidare anstå;
    2 juni 1939 till ordf. resp. vice ordf. å division i hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden 5 juni—31 dec. 1939 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Hugo Backman och Tage Lundquist;
    15 juni 1939 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Herved-Ulf af Trolle;
    22 juni 1939 meddelat bestämmelser i anledning av att riksdagen beviljat medel till förstärkning av Göta hovrätts arbetskrafter med två extra ledamöter under budgetåret 1939/40;
    30 juni 1939 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Yngve Kristensson;
    20 juli 1939 beviljat hovrättsråden i Svea hovrätt Oscar Arsell och i Göta hovrätt Conrad Rydin avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av juli månad resp. fr. o. m. 10 aug. 1939;

 

636 PERSONALNOTISER.    s. d. till ordf. resp. vice ordf. å division i Svea hovrätt för tiden 8 sept. 1939—31 dec. 1943 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Arvid Johansson och John Sjögren;
    s. d. till ordf. resp. vice ordf. å division i Göta hovrätt för tiden 10 aug. 1939—31 dec. 1943 förordnat hovrättsråden Olof Löthner och Erik Ekstedt.