Statens kriminaltekniska anstalt. Vid senaste lagtima riksdag beslöts i anledning av K. M:ts proposition d. 20 jan. 1939, nr 60, att en statens kriminaltekniska anstalt skulle inrättas från och med d. 1 okt. 1939. Sedermera har K. M:t d. 9 juni 1939 fastställt personalförteckning och avlöningsstat för den nya anstalten samt förordnat en interimsstyrelse att fungera till d. 1 okt. 1939. D. 21 aug. 1939 fastställde K. M:t instruktion för anstalten (SFS 631/1939) samt förordnade d. 29 sept. 1939 följande styrelse från och med d. 1 okt. 1939, nämligen generaldirektören Th. Bergquist, tillika ordförande, polismästaren E. Ros, tillika vice ordförande, kanslirådet C. Edelstam, rådmannen H. Lech, advokaten H. Lindberg, professorn J. O. Roos af Hjelmsäter och statspolisintendenten G. Thulin. Till suppleanter förordnades advokaten G. Bomgren, landsfogden G. Persson, hovrättsassessorn N. Regner samt professorn E. Wolff.
    Anstalten har till uppgift att åt domstolar, åklagar- och polismyndigheter samt övriga offentliga institutioner ävensom, efter prövning, åt enskilda utföra kriminaltekniska undersökningar samt att meddela undervisning i kriminalteknik åt vid anstalten för utbildning tjänstgörande polismän och utöva självständig vetenskaplig forskning inom anstaltens verksamhetsområde.
    Den skall dessutom föra sådana centrala register, vilka hava betydelse för polismyndigheternas spaningsverksamhet samt utgiva publikationen »Polisunderrättelser». Det åligger anstalten härutöver att utföra den kriminaltekniska verksamhet, som nu åvilar Stockholms polisdistrikts signalementsbyrå. Anstalten övertager alltså de uppgifter, som förut åvilat statens centralbyrå för fingeravtryck, vilken upphört d. 1 okt. 1939.
    Anstalten är organiserad i tvenne avdelningar, en laboratorieavdelning med en laborator som avdelningsföreståndare och en registraturavdelning med en kriminalkommissarie i samma funktion. Anstaltens personal uppgår till 32 personer. Till anstaltens föreståndare från den 1 okt. 1939 till d. 30 sept. 1940 har K. M:t förordnat docenten Harry Söderman.

H. S—n.

 

    Sakkunnignämnd i trafik- och bilmål. Svenska Teknologföreningen,Kungl. Automobilklubben och Motormännens Riksförbund ha tillsatt ennämnd av sex ledamöter med uppgift att såsom sakkunnignämnd verkställa

 

NOTISER. 717utredning och avgiva yttrande i vägtrafikfrågor och fordonstekniska spörsmål på begäran av domstol, som antingen självmant eller efter framställning av part i mål förordnar om nämndens anlitande. Nämnden kan äventillhandagå polismyndighet eller annan offentlig myndighet, som verkställerutredning i frågor av angivna slag och finner det vara av vikt att nämndenpå ett tidigt stadium gör observationer angående detaljer i utredningsarbetet.Lagen d. 7 juni 1934 om bevisning genom sakkunnig skall ligga till grundför nämndens verksamhet. Nämndens utlåtande skall icke taga form avett utslag utan skall inskränka sig till att söka sakligt belysa de faktorer sominverkat på händelseförloppet eller eljest äro av betydelse för den begärdautredningen.
    Nämnden har sitt säte i Stockholm med expedition hos Svenska Teknologföreningen (box 1028, tel. 10 07 15, 10 07 16). För sina yttranden tillgodoräknar sig nämnden arvode. I. S.