Häradsrätterna. K. M:t har
    29 sept. 1939 beviljat häradshövdingen i Sunnervikens domsaga Ivar Koch avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 12 nov. 1939;
    14 okt. 1939 beviljat häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga Theodor Borell avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 13 nov. 1939, i samband varmed förordnats att med åtgärder för samma ämbetes återbesättande skall tills vidare anstå;
    s. d. till häradshövding i Torna och Bara domsaga fr. o. m. 1 nov. 1939 transporterat häradshövdingen i Skånings, Valle och Vilske domsaga Pehr Gustaf Lindström.

 

    Hovrättsassessorer i domsagor. Såsom biträdande domare tjänstgör i Södertörns domsaga assessorn Sture Mauritz Svensson och i Askims, Hisings och Sävedals domsaga assessorn Gustaf Ragnar Gunceus. Med stöd av k. brev 9 juni 1939 om rätt för hovrätterna att i vissa domsagor till sekreterare förordna assessor i hovrätt (se SvJT 1939 s. 636) hava följande assessorerer hållit dylikt förordnande: i Södra Roslags domsaga Erik Alexanderson,Sollentuna och Färentuna domsaga Henning Valfrid Nilsson, i Vättle, Ale och Kullings domsaga Gösta Källblad, i Östra och Medelsta domsaga Bernhard Möller, i Bräkne och Listers domsaga Trued Norell samt i Västerbottens norra domsaga Gunnar Eurenius. I Medelpads östra och Ångermanlands norra domsagor hava assessorer ännu icke förordnats.

 

    Rådhusrätterna. K. M. har
    31 aug. 1939, enär stadsfullmäktige i Ystad icke samtyckt till stadens förenande i judiciellt avseende med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga samt, med hänsyn till rådhusrättens i staden sammansättning, sådant förenande icke kan komma till stånd mot stadens bestridande, funnit en härom verkställd utredning icke föranleda någon K. M:ts vidare åtgärd (jfr SvJT 1938 s. 351);
    22 sept. 1939 förordnat om införande av realaktsystem i inskrivningsärenden för Göteborgs stad fr. o. m. 1 jan. 1940;
    29 sept. 1939 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i A1ingsås, att lända till efterrättelse fr. o. m. 1 jan. 1940 (enligt arbetsordningen skall rådhusrätten för framtiden bestå av borgmästare och två lagfarna rådmän, en av de sistnämnda tillika stadsfogde);
    14 okt. 1939 till borgmästare i Västerås fr. o. m. 1 nov. 1939 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Olov Rylander.
    Stadsfullmäktige i Jönköping hava 21 sept. 1939 till rådman valt e. hovrättsfiskalen Bengt Sterner.
    Göteborgs magistrat har 30 sept. 1939 till assessor vid rådhusrätten i Göteborg utsett amanuensen därstädes Torsten Huldén.

 

    Vattendomstolarna K. M:t har 31 aug. 1939 förordnat fiskalen vid Svea hovrätt Ivar Ahlström att för tiden 1 okt. 1939—30 sept. 1942 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 29 sept. 1939 beviljat byråchefen i fångvårdsstyrelsen Elis Sidenbladh avsked från byråchefsämbetet med utgången av okt. 1939.

 

    För studier av rättegångsväsendet i Danmark och Norge har K. M:t enligt beslut 2 och 9 juni samt 18 aug. 1939 tillerkänt följande personer resestipendier att begagnas under senare halvåret 1939 (jfr SvJT 1939 s. 511), nämligen justitierådet E. Sandström, revisionssekreterarna J. Nordenfalk och Ä. Braunstein, hovrättsråden i Svea hovrätt Ph. Aastrup, B. Hagström och E. Söderlund, i Göta hovrätt J. Olsson och i hovrätten över Skåne och Blekinge T. Lundquist, assessorerna i Svea hovrätt G. Danielson, I. Lindell och H. Nilsson, i Göta hovrätt G. Ekdahl, i hovrätten

 

720 PERSONALNOTISER.över Skåne och Blekinge K. Wulff samt i hovrätten för Övre Norrland E. Holm, adjungerade ledamöterna i Svea hovrätt S. Romanus och K. Holmgren, häradshövdingen i Ångermanlands södra domsaga S. Odéen, i Norra och Södra Vedbo domsaga P. Cederschiöld, i Östra Värends domsaga B. Öhlin, i Norrvikens domsaga J. Smith, i Vättle, Ale och Kullings domsaga K. H. Wöhler, i Södra Åsbo och Bjäre domsaga G. A. Eriksson och i Kalix domsaga A. Swartling, borgmästarna i Gävle N. Berlin, i Linköping B. Hallberg och i Skara G. Eksell, rådmännen i Stockholm G. Junker och G. Bång samt i Hälsingborg H. Sandell, assessorn vid Stockholms rådhusrätt H. Hector ävensom fiskalerna vid Svea hovrätt G. von Euler, vid Göta hovrätt O. Östberg och vid hovrätten över Skåne och Blekinge O. Hegrelius.