790GUNNAR HEDRÉN. Lärobok i rättsmedicin. Sthm 1938. Nordiska bokhandeln. 284 s. Inb. kr. 14.00.

 

    I vårt land ha vi sedan länge saknat en med hänsyn till svensk lagstiftning och rättskipning skriven lärobok i rättsmedicin. Våra blivande läkare ha för sina studier i sagda ämne till väsentlig del varit hänvisade till utländska läroböcker. Somliga av dessa läroböcker kunna väl sägas i och för sig vara mycket förtjänstfulla. Då emellertid deras framställningar icke äro inriktade på svenska förhållanden, lämpa de sig i flera avseenden mindre väl för inhämtandet av det kunskapsmått, som i ämnet fordras för läkarexamen hos oss.
    I professor Hedréns bok ha vi fått en för studiet i rättsmedicin för svensk medicine licentiatexamen i det hela synnerligen väl lämpad lärobok. Genom sin vederhäftighet, översiktlighet, klarhet och logiska skärpa fyller framställningen i densamma de högst ställda anspråk. I överensstämmelse med bokens av författaren angivna syftemål att utgöra en elementär handledning vid examensstudiet, är framställningen merendels mycket koncentrerad, och ha vissa områden, som för våra svenska praktiserande läkare äga mindre intresse, helt utelämnats. Härigenom får boken, såsom dess författare också i förordet framhåller, en till en viss grad kompendieartad karaktär och kräver vid ett djupare inträngande i ämnet komplettering av utförligare läroböcker.
    Efter en inledning lämnar författaren först en översikt över vårt rättsmedicinalväsendes nuvarande organisation. Den följande framställningen uppdelas i en allmän och en speciell del. I den förra delen avhandlas i 4 kapitel läkarens skyldigheter och befogenheter beträffande olika sidor av hans yrkesutövning: hans allmänna åligganden och befogenheter vid utövning av läkarkonsten, allmänna synpunkter och regler rörande intyg och utlåtanden, åligganden beträffande dödsfall samt tystlåtenhetsplikt och vittnesplikt. Den allmänna delen avslutas med ett kapitel, benämnt »Rättsmedicin och socialmedicin», i vilket författaren bl. a. lämnar en översikt av den sociala försäkringslagstiftningen och de krav, som denna ställer på läkaren.
    I den speciella delen avhandlar författaren först naturlig död, dödfödsel samt kroppsskada genom yttre våld. Ett följande kapitel är ägnat åt rättsmedicinska obduktioner och gällande bestämmelser angående dessa, speciellt obduktionsstadgan. I samband härmed lämnas en mängd anvisningar rörande olika obduktionsföreteelser, protokollets och utlåtandets avfattning m. m. Härefter kommer i ett längre kapitel framställning av icke-naturlig (våldsam) död och olika slag av sådan. Kapitlet avslutas med en del synpunkter rörande dels konkurrerande dödsorsaker och dels död till följd av ofall. Ett särskilt kapitel ägnas barnamordet, dess straffrättsliga ställning, de olika lagbestämmelserna angående detsamma, obduktioner å foster och späda barn och vad därvid är att iakttaga, samt olika synpunkter, som göra sig gällande vid det rättsmedicinska bedömandet. I anslutning till detta kapitel följer ett om fosterfördrivning och ett annat om rättsmedicinska sexualfrågor. Efter dessa komma kapitel om tandläkarkonsten från rättsmedicinsk synpunkt samt om rättslig handlingsförmåga. Boken avslutas med

 

LITTERATURNOTISER. 791trenne kapitel om rättsmedicinsk undersökning av skelett och skelettdelar, rättsmedicinska hårundersökningar samt blodundersökningar i brottmål. Dessa framställningar äro endast helt kortfattade, synbarligen beroende på, att spörsmål av här ifrågavarande slag, såsom författaren i sitt förord framhåller, för sakkunnigt bedömande kräva speciell fackutbildning.
    Professor Hedréns lärobok utgör otvivelaktigt ett mycket värdefullt tillskott till vår medicinska lärobokslitteratur. I första hand har den givetvis betydelse för våra blivande läkare. Men därjämte har den säkerligen också stort intresse för jurister, polismän och andra, vilka under sin verksamhet vid olika tillfällen komma i beröring med rättsmedicinska spörsmål.

Wilhelm Bosӕus.