SCHÆFFERS handböcker: Grundriss des Rechts und der Wirtschaft; Neugestaltung von Recht und Wirtschaft.
    Under medverkan av ett flertal tyska jurister utger D. C. SCHÆFFER, Oberlandesgerichtsrat a. D. och ledamot av Akademie fur Deutsches Recht, fyra serier häften med kortfattade vetenskapliga redogörelser, nämligen Grundriss des Rechts und der Wirtschaft, Neugestaltung von Recht und Wirtschaft, Rechtsfälle (Praktische Fälle mit Lösungen) och Abriss aus Kultur und Geschichte, av vilka åtminstone de tre förstnämnda huvudsakligen avse rättsoch statsvetenskap. Alla häftena ha en likartad form; olika stilsorter, förstrykningar, uppdelning i punkter o. d. användes genomgående i pedagogiskt syfte. Häftena kunna snarast liknas vid tryckta kompendier och äro i första hand avsedda för den studerande ungdomen. De kunna dock även använ-

 

LITTERATURNOTISER. 795das som vägledning av andra, t. ex. utländska jurister, som vilja skaffa sig kännedom om tysk rätt; särskilt kan man på detta sätt bekvämt få en inblick i nationalsocialistisk rättsuppfattning och uttrycken därför i de senaste årens lagstiftning.
    Till den första serien (Bd 23, T 2) hör »Rechtsgeschichte der Neuzeit» (Leipzig 1939. 73 s. Kart. M. 1.80) av dr RUDOLF BECHERT, Amtsgerichtsrat in Rosenheim, ledamot av Akademie für Deutsches Recht och docent vid universitetet i Munchen. Däri lämnas en skildring av den tyska rättens historia från medeltidens slut till nuvarande tid. Framställningen delas på fyra tidsavsnitt, kännetecknade av den romerska rättens reception, delstatslagstiftningen, den liberala rikslagstiftningen och nationalsocialismen.
    I serien »Neugestaltung von Recht und Wirtschaft» ingår (H. 4/4) »Das neue Eherecht fiir Grossdeutschland» (Leipzig 1938. 77 s. Kart. M. 1.80) av dr BECHERT och dr J. WIEFELS, Oberlandesgerichtsrat in Dusseldorf. Detär en framställning av den efter Österrikes införlivande med Tyskland tillkomna äktenskapsrätten, för vilken redogörelse lämnats i SvJT 1939 s. 604. I samma serie (H. 5/2) ingår »Rassen- und Erbpflege in der Gesetzgebung des Dritten Reiches» (Leipzig 1938. 95 s. Kart. M. 2.00) av dr WILHELM STUCKARTStaatssekretär im Reichsministerium des Innern, Berlin, och dr ROLF SCHIE-DERMAIR, Regierungsrat im Reichsministerium des Innern, Berlin. Däri skildras den nationalsocialistiska lagstiftningen om dels judarnas särställning, dels ock åtgärder till förhindrande av att ärftligt mindervärdiga fortplanta sig (sterilisering och internering) samt därmed sammanhängande äktenskapshinder (jfr SvJT 1939 s. 611). Av särskilt allmänt intresse äro två häften (H. 8/1, 8/2) om »Strafrecht nach neuestem Stande unter Berucksichtigung des kommenden Rechts» (Allgemeiner Teil, Besonderer Teil. Leipzig 1938. 103, 105 s. M. 2.40 för vartdera häftet) av dr O. L. VON HINÜBER, Oberlandesgerichtsrat in Celle. Däri skildras i ett sammanhang den gällande tyska straffrätten — Strafgesetzbuch von 1871 jämte nyare författningar — samt huvudprinciperna i den planerade straffrättsreformen, varpå arbetet begynte redan före nationalsocialismens genombrott och som fortfarande är under utredning. För de mera egenartade tendenserna i den planerade tyska straffrätten finnes en redogörelse i SvJT 1937 s. 415; i mångt och mycket överensstämma de tyska strävandena med andra länders reforimprogram, vilka dock sällan finnas att studera i så lättillgänglig form som Schæffers handböcker erbjuda.

Nils Beckman.