ERICH RISTOW. Patent-, Musterschutz- und Warenzeichen-Gesetze aller Länder. Textsammlung mit Anmerkungen. Band I: Afghanistan—Holland, Band II: Honduras—U. S. A. und Gesamtabkommen. Berlin 1939. de Gruyter. C:a 1,900 s. M. 90.00.

 

    Det immateriella rättsskyddet är i hög grad internationellt betonat. Hithörande rättigheter sträcka ofta sina verkningar till många olika länder. Gällande lagbestämmelser på detta område ha visserligen genom internationella konventioner på några punkter nått viss likformighet, men skiljaktigheterna mellan reglerna i olika länder äro dock stora. En sammanställning av lagstiftningen på detta område i jordens skilda stater är därför av stort

 

796 LITTERATURNOTISER.värde. Och det av Ristow utgivna arbetet utgör för patent-, mönster- och varumärkesrätten den mest moderna och fullständiga sammanställning av detta slag, som för närvarande står till buds.
    Samlingen omfattar ett 90-tal länder samt Pariskonventionen m. m. För varje land lämnas till en början — jämte vissa kortfattade statistiska och ekonomiska uppgifter — en förteckning över gällande bestämmelser, varefter i regel de viktigare författningarna avtryckts på tyska. Här kan nog iakttagas en viss ojämnhet. Medan t. ex. 11 sidor ägnats åt Costa Rica, har man nöjt sig med någon enstaka sida i fråga om länder som Irland, Portugal, Turkiet och Ryssland. Den summariska behandlingen av lagstiftningen i sistnämnda land motiveras med några bittra ord om det ryska rättsväsendets beskaffenhet. Förf:s omdöme hade kanske utfallit något annorlunda, om boken icke utkommit i våras utan först nu.
    I fråga om vissa länder äro lagtexterna försedda med randanmärkningar. författade av medarbetare från dessa länder. Anmärkningarna öka arbetets värde, men de äro i regel knapphändiga och stundom — t. ex. beträffande Sverige — icke fullt tillförlitliga.
    Lösbladssystemet har använts för att möjliggöra infogande av senare tillägg, men bandens låsanordning förefaller opraktisk.

Å. v. Z.