HUGO WIKANDER. Om tullverkets ansvarighet för gods i dess vård m. m. Juridisk undersökning verkställd i enlighet med Kungl. Generaltullstyrelsens hemställan i underdånigt utlåtande, II s. 261, över tullkommissionens betänkanden. Tryckt som manuskript. Sthm 1939. Marcus.
132 s.

 

    Varans övergång från bortfraktaren till lastemottagaren förmedlas av tullverket, och det uppstår i samband därmed en del problem, som icke äro lösta i svensk rätt och som komma i särskilt läge på grund av tullverkets offentligträttsliga karaktär. På uppdrag av generaltullstyrelsen har hovrättsrådet Wikander utarbetat ett förslag till lag om tullverkets ansvarighet för gods i dess vård, vilket med motiv framlagts i ovan nämnda betänkande. Betänkandet innehåller bl. a. redogörelser för rättspraxis' ställning till ett flertal frågor av skadeståndsrättslig och annan art.

I. S.

 

 

NILS HOLMSTRÖM. Semesterlagen. Kommenterande redogörelse för lagen den 17 juni 1938. Sthm 1939. Centraltryckeriet. 159 s. Kr. 3.00.

 

    Direktörsassistenten i Svenska arbetsgivareföreningen Nils Holmström har utgivit en kommentar till semesterlagen. Mångahanda arbetsrättsliga spörsmål, till vilka denna lag ger anledning, behandlas utförligt i kommentaren. Sålunda diskuteras ingående begreppet arbetstagare och vilka avbrott i arbetet som föranleda ett brytande av anställningen. Den omstridda bestämmelsen om skydd för bättre sedvänja är föremål för kritisk granskning. Framställningen tager i allmänhet sin utgångspunkt i tidigare rådande förhållanden och söker belysa den ändring i dessa, som semesterlagen innebär. Emedan mål som avse tillämpningen av denna lag höra under allmän domstol — såvida ej arbetsavtalet regleras av kollektivavtal, i vilket fall arbetsdomstolen är rätt forum — är lagen av intresse för en vidsträckt krets av jurister.

Ernst Bexelius.