AGGE, IVAR. Studier över det straffrättsliga reaktionssystemet. Sthm 1939. 
     Nord. bokh. 216 s. Kr. 8.50.
BJÖRLING, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 8:e uppl. ombesörjd av 
     RAGNAR BERGENDAL och JOHAN BJÖRLING. Lund 1939. Gleerup. VIII + 
     365 s. Kr. 8.75.
GRANFELT, O. HJ. Straffverksälligheten. Processrättslig framställning. Andra 
     förfullständigade uppl. Helsingfors 1939. Söderström. 90 s.
HURWITZ, STEPHAN. Den danske Strafferetspleje. 3. Hefte. Kbhvn 1939. 
     Gad. S. 381—603. Kr. 7.50.
LEJMAN, FRITJOF. Bidrag till läran om återvinning i konkurs. Akad. avh. 
     Uppsala 1939. Almqvist & Wiksell. XX + 266 s. Kr. 8.50.
OLIVECRONA, KARL. Law as fact. Copenhagen & London 1939. Munksgaard 
     & Milford. 220 s. Inb. kr. 8.50.
SKEIE, JON. Den norske straffeprosess. Bd 1, 2. Oslo 1939. Norlis forlag.
     X + 569, VIII + 616 s. Kr. 45.00 för båda delarna.

WREDE, RABBE AXEL. Valda juridiska uppsatser. II. Helsingfors 1939.
     Si
melii arvingar. 278 s. Fmk 125.00. — Juridiska föreningens i Finland 
     publikationsserie N:o 8.