Gåva till Finland. Red. av SvJT har såsom gåva till »Finlands värn» överlämnat 40,000 fmk av sina å bankböcker i Finland innestående prenumerationsmedel.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 14 okt. 1939 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av häradshövdingen Nils Edling. Därvid lämnade borgmästaren Bertil Hagström redogörelse för 1937 års domsagoutrednings förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen. Häradshövdingen Ivar Kramer framlade ett exempel på bokföring i domsagor under nuvarande förhållanden, varjämte civilingenjören Erland Bratt gav en sammanställning av sakkunnignämndens i trafik- och bilmål organisation och verksamhet.
    Sedan föregående årsmöte har styrelsen i anledning av särskilda remisser avgivit underdåniga yttranden i elva ärenden.
    Vidare har styrelsen avlåtit underdånig skrivelse med begäran om utredning och föreskrifter i avseende å domsagobiträdenas militärtjänstgöring.
    Antalet ledamöter i föreningen utgör 120 varav 3 hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare avhöll d. 14 okt. 1939 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje. Vid mötet höll generaldirektören Thorwald Bergquist föredrag om »Samhällets skyddsåtgärder mot brottsligheten».
    Av den avgående styrelsens ledamöter hade vice ordföranden generaldirektören Bergquist och borgmästaren Pehr Gamstorp i Lund lämnat föreningen varjämte rådmannen Gustaf Tisell i Örebro undanbett sig återval. Till styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsmöte valdes rådmännen Edward Ploman, Gustaf Bång och Halvar Lech i Stockholm, borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje, Vilhelm Hallin i Norrtälje och Edgar Rosander i Eskilstuna, rådmannen Nils Ryding i Malmö, borgmästarna Joël Laurin i Hälsingborg och Ivan Nyborg i Göteborg, rådmannen Gösta Bäärnhielm i Göteborg ,samt borgmästarna Gösta Strandell i Örebro och Nils Berlin i Gävle. Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos rådmännen Erik Ringenson i Uppsala och Olof Engqvist i Gävle samt borgmästaren Ivan Wikström i Östersund.
    Vid styrelsesammanträde samma dag utsågos till ordförande borgmästaren

 

NOTISER. 829Berlin, till vice ordförande borgmästaren Rosander samt till sekreterare och kassaförvaltare rådmannen Engqvist.
    Föreningens medlemsantal var vid 1939 års början 215.