Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 21 okt. 1939. Styrelsen för år 1940 utgöres av stadsfiskalerna Herbert Ullman, ordf., Bror Carlson, v. ordf. och kassaförvaltare, Ruben Stenvik, sekr., Herman Norrby och Sven Berglund; suppleanter äro stadsfiskalerna Carl Nyqvist och Ernst Lundahl. Vid mötet inledde stadsfiskalen Sven Berglund diskussion över ämnet Åtal och åtalseftergift vid trafikförseelser. Vidare beslötos yttranden över Betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna (SOU 1939:9) samt över J. O:s framställning till K. M:t ang. fastställande av viss med hänsyn till alkoholhalten i blodet bestämd gräns, vid vilken förare av motorfordon skall anses vara i lagens mening påverkad av starka drycker. Tidigare under året har föreningens styrelse avgivit yttranden rörande åtskilliga lagstiftningsfrågor. Föreningen har under året fått mottaga donationsmedel, 5,000 kronor, efter avlidne f. justitiekanslern Emil Sjöberg, vilka medel skola av föreningens styrelse förvaltas såsom en särskild stående fond under benämningen Justitiekansleren Sjöbergs donationsfond; av fondens årliga avkastning skall 1/20 läggas till kapitalet och återstoden av styrelsen användas till understöd åt änkor och barn efter avlidna stadsfiskaler utom Stockholm.

 

    Häradsrätternas tingsordningar. Genom Kungl. kungörelser 20 okt. 1939 (nr 740) och 27 i samma månad (nr 762) ha bestämmelser meddelats om ändring fr. o. m. 1 jan. 1940 av tingsordningarna i följande domsagor, nämligen:
    Jämtlands västra domsaga, varest i anledning av sammanslagning av domsagans nuvarande två tingslag, Sunne, Ovikens och Hallens samt Undersåkers och Offerdals tingslag, till ett tingslag med tingsställe i Östersund skall å samma veckodag som hittills hållas 20 allmänna tingssammanträden i stället för 10 i vart och ett av de nuvarande tingslagen;
    Åse, Viste, Barne och Laske domsaga, där med bibehållande av nuvarande sammanträdestur antalet allmänna tingssammanträden ökas från nuvarande 10 till 20;
    Bräkne och Listers domsaga, i fråga om vilken ändringen i tingsordningen allenast innebär att de allmänna tingssammanträdena i Bräkne tingslag komma att hållas å måndagar (»3:e måndagen») i stället för å torsdagar; samt
    Västra Göinge domsaga, varest de allmänna tingssammanträdena komma att bliva 40 mot för närvarande 20 samt förläggas till onsdagar i stället för måndagar.

 

    Yngve Georg Wisén avled d. 30 nov. 1939 i sitt hem i Stockholm. Han var född i Lund 1873 och avlade där mogenhetsex. 1891 samt jur. u. kand. ex. 1898. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Svea hovrätt, varest han blev t. f. fiskal 1904, adjungerad ledamot 1905, fiskal 1908 och hov-

 

830 DÖDSFALL.rättsråd 1910. Han blev t. f. revisionssekreterare 1909 och ordinarie sådan 1913. År 1923 utnämndes han till häradshövding i Södra Roslags domsaga. Wisén anlitades i ett flertal lagstiftningsuppdrag. Han var sålunda ledamot och sekreterare i den 1911 tillsatta skogslagstiftningskommittén och han tillkallades 1914 att jämte andra verkställa utredning ang. bysamfälligheter. Han var vidare medlem av 1919 års jordabalkskommission och tillkallades 1921 såsom sakkunnig för behandling av skogslagsfrågan. År 1926 förordnades han till ordförande i Stockholms läns poliskollegium. Han var Karl XIII:s riddare och synnerligen verksam inom Frimurarorden. Av trycket har han, tillsammans med justitierådet von Seth, utgivit: »Det huvudsakliga av lagstiftningen om enskildas skogar med tillhörande författningar» (Sthm 1925).