Protokoll och rättegångsbiträde åt den som intagits i ungdomsanstalt vid fångvården. I skrivelse den 8 november 1938 till justitiekanslersämbetet anmälde styresmannen för ungdomsavdelningen vid kronohäktet i Nyköping, att expeditionshavanden vid en rådhusrätt förklarat att en tilltalad, som på grund av meddelat beslut om ungdomsfängelse intagits i ungdomsavdelningen, icke ägde utan erläggande av lösen och stämpel erhålla protokollen i målet. Sedan ämbetet gjort expeditionshavanden uppmärksam på att enligt den av flera domstolar tillämpade praxis de till ungdomsfängelse dömda erhålla protokoll avgiftsfritt i likhet med häktade, utfick den tilltalade protokollen utan avgift.
    Sedermera bragte styresmannen under ämbetets övervägande spörsmålet huruvida lagen den 19 juni 1919 angående förordnande av rättegångsbiträde åt häktad äger tillämpning jämväl å dem som dömts till ungdomsfängelse. Under hänvisning till att redan nu förefintliga stadganden synas av tillgängliga rättsfall att döma uppfattas så, att de personer, vilka dömas till ungdomsfängelse, i förevarande hänseenden likställas med häktade, fann justitiekanslersämbetet i skrivelse d. 29 dec. 1938 till styresmannen ej skäl vidtaga någon ytterligare åtgärd i ärendet (se NJA 1938 s. 316).

Chr. Gemzell.

 

1 I skrivelse till K. M:t d. 31 okt. 1938 hade fångvårdsstyrelsen, under framhållande att den oväntat starka ökningen av antalet till ungdomsfängelse dömda män påkallade åtgärder av olika slag, däribland en ytterligare utbyggnad av Skenäsanstalten, f. n. funnit angeläget att åtgärder omedelbart vidtoges för att försätta straffängelset i Uppsala i tillfredsställande skick. Detta fängelse, som rymde ett 50-tal platser, hade numera så gott som uteslutande tagits i bruk som ungdomsanstalt. Denna anstalt komme att för lång tid bliva behövlig för omhändertagande av sådana intagna som icke kunde vårdas under friare former. Fängelset vore emellertid i behov av en grundlig modernisering; en sådan vore med den nya uppgift fängelset nu fått nödvändigare än någonsin. Sammanlagda kostnaden för de erforderliga byggnads- och restaureringsarbetena beräknades av styrelsen till 62,000 kr., därav styrelsen anhöll att 55,000 kr. måtte ställas till styrelsens förfogande, förslagsvis från anslaget till oförutsedda utgifter. Framställningen har hittills icke föranlett någon K. M:ts åtgärd.