Snabbt förfarande i tysk straffprocess. Genom en förordning d. 20 nov. 1938 ha de år 1933, med stöd av den tredje nödförordningen år 1931, inrättade Sondergerichte erhållit vidgad behörighet. Enligt förordningen äger allmänne åklagaren, när han anser omedelbar dom genom Sondergericht vara påkallad med hänsyn till brottets svårhetsgrad, förkastlighet eller den hos allmänheten orsakade upphetsningen, anställa åtal inför sådan Sonder gericht. Vid denna, vilken består av tre yrkesdomare, kräves icke såsom i den vanliga straffprocessen något förberedande förfarande inför undersökningsdomare. Stämningstiden är 24 timmar. Mot domen må talan ej föras.
    Förordningen trädde i kraft samma dag den utfärdades, d. 21 nov. 1938. Med tillämpning av dess bestämmelser har Sondergericht i Berlin redan d. 23 nov. dömt den 19-årige H. Hahn till döden för ett den 12 i samma månad begånget mord. Domen verkställdes redan följande dag, d. 24 nov.

I. S.