98 NOTISER.    Sveriges Domareförbund avhöll ordinarie möte den 15 oktober 1938 å Riddarhuset under ordförandeskap av presidenten Ekeberg. Vid mötet, som var talrikt besökt, diskuterades »Domstolsväsendet i en ny rättegångsordning» »med inledningsföredrag av ledamoten av processlagberedningen, numera justitierådet Per Santesson. Föredraget har redan återgivits i tidskriften (1938 s. 554). Diskussionen refereras 1938 s. 691.
    Förbundet beslöt att, så snart lämpligen kunde ske, upptaga det väntade förslaget till processreform till fortsatt behandling vid nytt möte under nästa år samt uppdrog åt styrelsen att bestämma tid och plats för detta möte och förbereda frågans behandling därvid.
    Vid mötet behandlades även en framställning från Den norske Dommerforening om anordnande dagen före öppnandet av de nordiska juristmötena av ett särskilt nordiskt domaremöte. Mötet uppdrog åt förbundsstyrelsen att i frågan förhandla med styrelserna för domareföreningarna i de övriga nordiska länderna.
    Till ledamöter av styrelsen valdes av förbundet presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Nils Wihlborg såsom suppleant, rådmannen Edward Ploman, sekr. och kassaförvaltare, med revisionssekreteraren Johan Nordenfalk som suppleant, samt justitierådet Seve Ekberg med borgmästaren Ivan Nyborg som suppleant. Tidigare hade de till förbundet anslutna domareföreningarna till styrelseledamöter valt: Föreningen Sveriges Hovrättsdomare presidenten Karl Schlyter med hovrättsrådet Adam Giertta som suppleant och presidenten Gunnar Bendz med hovrättsrådet Ernst Leche som suppleant, Föreningen Sveriges Häradshövdingar häradshövdingarna Nils Edling och Gustaf Lindstedt med häradshövdingarna Ingemar Kramer och John Samuelson som suppleanter, Föreningen Sveriges Stadsdomare borgmästaren Nils Berlin med rådmannen Gustaf Bång som suppleant och borgmästaren Thorwald Bergquist med borgmästaren Gösta Strandeli som suppleant samt Revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Bertil Thuresson med revisionssekreteraren Knut Nissen som suppleant.
    Förbundets medlemmar äro dels alla i de ovan nämnda föreningarna inskrivna medlemmar, dels ock 34 direkt till förbundet anslutna medlemmar, därav 22 justitieråd och 6 regeringsråd.

E. P.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 23 april 1938 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg. Bland andra särskilt inbjudna närvar statsrådet Westman. Justitierådet Gärde höll ett föredrag över ämnet »Processen i hovrätt och högsta domstolen efter rättegångsreformen», varefter följde diskussion. Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, vilket bestämdes skola hållas i Stockholm, valdes från Svea hovrätt: presidenten Birger Ekeberg, hovrättsråden frih. Adam Giertta, Viktor Petrén och John Sjögren samt assessorn Bertil Unger; från Göta hovrätt: presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn Gunnar Carlesjö; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Karl Schlyter, hovrättsrådet Emil Schartau och assessorn Gunnar Ekström; samt från hovrätten för

 

NOTISER. 99Övre Norrland: presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr. Till suppleanter utsågos från Svea hovrätt: hovrättsråden frih. Henric Nordenskjöld och Albin Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt; från Göta hovrätt: hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Gunnar Bogren; från hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Thomas Munck af Rosenschöld; samt från hovrätten för Övre Norrland: hovrättsrådet Ernst Leche och assessorn Alfred Bexelius. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1938 års utgång till 118.