Revisionssekreterareföreningen sammanträdde till årsmöte d. 14 okt. 1938. Till ledamöter i föreningens styrelse utsågos herrar Bertil Thuresson, ordf., Folke Rudewall, v. ordf., Folke Drangel, Martin Mellbin, sekr., och Thorsten Gislander, kassaförvaltare, med herrar Eric Grundén och Fritjof Sjögren som suppleanter. Antalet medlemmar är 40.

 

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1938 hållit sex sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit bl. a. diskussion beträffande rättegångskostnadsfrågan, inledd av advokaten Olof Behm, och diskussion rörande ämnet »Är fastighetsägare bunden av föregående fastighetsägares omslagsrevers», inledd av advokaten Otto Lagerström. Föredrag ha hållits av advokaten Hugo Lindberg över ämnet »Om franska advokatförhållanden», av advokten Gunnar Bomgren om »Några intryck från nionde advokatkongressen i Budapest» samt av advokaten Georg Stjernstedt över ämnet »Några punkter av praktiskt intresse i gällande lagstiftning om arv, testamente, boutredning och arvskifte». Styrelsen har utgjorts av hrr Emil Henriques, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Bertil Ahrnborg, Harald Bauer, Thure Essén, John Kallstenius och Sven Salmonson. Suppleanter ha varit hrr Gudmund Silfverstolpe, Sten Södermark och Ragnar Öhman. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Hjalmar Dalén, Hans Ihre, Göran Kalling, Otto Lagerström, Helge Lindahl, Carl Ljungholm, Axel Nilsson, Gustaf Adolf Rising, Georg Stjernstedt, Olof Södermark, Albert Vallin, Sune Wetter och fröken Märta Wikström, samt såsom suppleanter hrr Sigurd Ahlmaik, Nils Angeberg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, hrr Olof Behm, Dick Bergman, Fred. Bohnstedt, Folke Forssander, Arne Hasselgren, Axel Hemming-Sjöberg, Conrad Quensel, Torsten Svensson och Clas Östberg. Avdelningens sekreterare är hr Gunnar Bomgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 262 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1938 hållit två möten. Förutom föreningsangelägenheter hava förekommit föredrag av advokaten Hugo Lindberg, Stockholm, över ämnet »Den franske advokaten», av advokaten Yngve Häckner, Stockholm, över ämnet »Om begreppet vårdslöshet ur synpunkten svensk försäkring» och av advokaten Erik Bremberg, Eskilstuna, över ämnet »Advokatförhållanden i Tyskland, några intryck från en resa».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Gustaf Hökerberg, Norrköping, v. ordf., Erik Bremberg, Eskilstuna, Nils Kärrlander, Jönköping, och Konrad Svensson, Linköping. Sedan hr Kärrlan-

 

100 NOTISER.der avflyttat ur avdelningens verksamhetsområde, har i hans ställe utsetts hr Hans Sundström, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Axel Hemmar, Norrköping, Mats Hörsne, Kalmar, och Alf Rudenmark, Eksjö. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Oskar Jenrik, Norrköping, Alarik Lindskog, Västervik, Georg Selander, Motala, och Ragnar Strömbom, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Wilhelm Brodin, Linköping, Mats Nordström, Norrköping, Harry Rosén, Nyköping, och Nils Trotting, Jönköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Mats Nordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 62 medlemmar.