434 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Juridiska Föreningen i Finland. Trots de prövningar, vilka hemsökt landet, har föreningens verksamhet i stort sett kunnat fortgå såsom tidigare. Under vintern 1939—1940 lågo största delen av föreningens yngre medlemmar ute i fält. Landets juristkår förlorade härvid i stupade 27 medlemmar, varförutom ett par föllo offer för de ryska bombanfallen (se SvJT 1940 s. 826). Föreningens äldre medlemmar samlades åter till ett visserligen försenat årsmöte den 22 februari 1940. Och föreningens tidskrift utkom såsom under fredstid. Efter fredsslutet samlades föreningens centralavdelning till första möte den 5 april och därefter har verksamheten fortgått normalt. Antalet diskussionsfrågor för år 1940 har likväl utgjort endast 6 mot det vanliga antalet 12 (se FJFT 1940 s. 188 f). Referenter hava varit: den 10 maj professor Erik af Hällström (nr 1), den 25 oktober justitierådmannen Gunnar Nybergh (nr 2) och skolrådet, jur. dr Bo Palmgren (nr 5), den 22 november vicehäradshövdingen Lars Homén (nr 4) och professor Aatos Alanen (nr 6) samt den 13 december professor O. Hj. Granfelt (nr 3, som utgjorde ämne för årsfestföredraget). Referaten och diskussionerna publiceras efter hand i föreningens tidskrift.
    Den 13 december 1940 sammanträdde föreningen ånyo till årsmöte. På årsmötesprogrammet fanns, förutom prof. O. Hj. Granfelts ovannämnda årsfestföredrag, en redogörelse av hovrättsassessorn Harald Brunou för Högbroforsmålet ävensom tvenne versifierade häradsrättsdomar från åren 1847 och 1875.
    Vid årsmötet återvaldes till föreningens ordförande professor O. Hj. Granfelt. Till viceordförande utsågs professor Erik af Hällström. Ordinarie styrelsemedlemmar blevo juriskandidaten Lars Wasastjerna, justitieråden Oskar Möller och Kurt Erikson samt förvaltningsrådet Kurt Kaira. Till suppleanter i styrelsen valdes juriskandidaten C. A. Öhman och justitierådmannen Gunnar Nybergh.
    Föreningens sekreterare är professor Gunnar Palmgren. Skattmästare är vicehäradshövdingen Lars Gestrin och mötesvärd vicehäradshövdingen Randall Nybom.
    Föreningens tidskrift (FJFT) har under året utkommit i sin sjuttiondesjätte årgång med sex häften. Den forna redaktionskommittén har numera ersatts med ett tremannautskott för tidningens utgivande. Detta utskott består av professor O. Hj. Granfelt såsom ordförande, professor Ragnar Hemmer såsom redaktionssekreterare och professor Erik af Hällström såsom redaktör för tidskriftens litteraturavdelning. Tidskriftens prenumerationspris är 100 mark. Prenumeranter på Svensk Juristtidning erhålla likväl tidskriften för ett prenumerationspris om 7 kronor inklusive porto vid prenumeration antingen direkt till tidskriften (adr. vicehäradshövding Lars Gestrin, Fänrik Stålsgatan 9, Helsingfors) eller genom Svensk Juristtidnings expedition. Föreningen uttalar förhoppningen, att dess tidskrift måtte finna ökat antal läsare jämväl i de övriga nordiska länderna.
    Såsom bilaga till tidskriften har år 1940 utgivits ett av presidenten K. Söderholm uppgjort sakregister för decenniet 1930—1939.
    Föreningens medlemsantal är nu 745. Dessutom räknar föreningen 7 hedersledamöter.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 435    Sedan Viborgs hovrätt på grund av fredsslutet med Ryssland nödgats flytta och numera förlagts till Kuopio, har den forna Viborgs filialavdelning ånyo konstituerats på sistnämnda ort. Föreningen räknar sålunda fortfarande, förutom centralavdelningen, tre filialavdelningar, nämligen i de tre hovrättsstäderna Åbo, Vasa och Kuopio.
    Ordförande resp. sekreterare för föreningens filialavdelningar äro: för Åbo filialavdelning hovrättsrådet Edvard Hällfors och vicehäradshövdingen Tor-Erik Lassenius, för Wasa filialavdelning hovrättsrådet Felix Johansson och hovrättsassessorn, jurisdoktorn J. H. Sandelin samt för Kuopio filialavdelning vicepresidenten Knut Ångelin och hovrättskanslisten Lars Henrik Lilius.

Gunnar Palmgren.