Grundlagsändringar.Den 21 februari 1941 ha utfärdats kungörelse (nr 89) angående beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen samt kungörelse (nr 90) angående beslutade ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen (jfr SvJT 1940 sid.734—738 och sid. 761—762).
    Ändringarna jämlikt förstnämnda kungörelse avse i korthet följande. § 63 RF och § 39 mom. 1 RO ha ändrats sålunda, att de förutvarande bestämmelserna om två särskilda tillräckliga summor för oförutsedda händelser — det större och det mindre kreditivet — ersatts med bestämmelser om allmän beredskapsstat och beredskapsstat för försvarsväsendet (KU mem. 1. 1); Rskr 30). Ändring har genomförts i § 30 RO i syfte att möjliggöra uppskov med riksdagsmannaval under krig eller krigsfara (KU mem. 1. 2); Rskr 31). Enligt ändringar i § 51 RF och § 34 RO kan tiden för urtima riksdags sammankallande och tiden för riksdagens öppnande förkortas (KU mem. 1. 3); Rskr 32). Ändringar i §§ 58, 59 och § 60 mom. 1 RO avse förenkling av bordläggningsförfarandet i riksdagens kamrar för att brådskande åtgärder snabbare skola kunna genomföras (KU mem. 1. 4); Rskr. 33). §§ 5,

 

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 5096, 25 och 43 RF samt § 38 mom. 2 RO ha erhållit sådan ändrad lydelse, att möjlighet beretts att utan framtida ändring i regeringsformen vidtaga jämkningar i den departementala organisationen samt beträffande antalet konsultativa statsråd (KU mem. 2 och utl. 3; Rskr 34 och 35). Ändrade bestämmelser om riksdagsmännens arvode ha införts i § 23, § 38 mom. 1 och § 50 RO (KU mem. 4. 1) och 5; Rskr 36 och 38). Beträffande riksdagens medverkan i utrikespolitiska frågor ha ändringar genomförts i § 54 RF samt § 37 mom. 2 och § 50 RO (KU mem. 4.3); Rskr 37). Ändringar i §§ 96, 97 och 98 RF samt § 42 mom. 2 och § 68 RO avse att stärka JO:s och MO:s allmänna ämbetsställning (KU mem. 6; Rskr 39). I anslutning till den nya lydelsen av 8 kap. strafflagen om förräderi och spioneri ha ändringar skett i § 110 RF samt § 3 mom. 9 och 10 TF, huvudsakligen avseende tryckfrihetsförordningens s. k. brottskatalog (KU mem. 7.2); Rskr 41). Slutligen har i anledning av den s. k. preventivlagens upphävande ändring skett i § 3 13:o TF (KU mem. 7. 3); Rskr 42).
    Genom kungörelse nr 90 ha ändringar vidtagits i § 108 RF samt §§ 1—5 TF. Ändringarna avse huvudsakligen tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler för tryckta skrifter och därmed sammanhängande förhållanden (KU mem. 7. 1); Rskr 40).

S. E.