Nordiskt samarbete angående patentlagstiftning. År 1938 igångsattes på svenskt initiativ ett officiellt nordiskt samarbete i syfte att söka i väsentliga delar uppnå likformighet i patentlagstiftningens huvudgrunder. Till delegerade vid gemensamma överläggningar härom utsågos från Danmark chefen för Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Direktør N. J. Ehrenreich Hansen och Kontorchef P. Villadsen, från Finland justitierådet Y. J. Hakulinen och numera chefen för Avdelningen för patentärenden och handelsregistret, jur. dr P. Ant-Wuorinen, från Norge høiesterettsadvokat 0. Thommessen och chefen för Styret for det industrielle rettsvern, direktør E. Ramsli samt från Sverige dåvarande chefen för Patent- ooh registreringsverket, generaldirektör H. Hjertén och numera byråchefen Å. v. Zweigbergk.
    överläggningar ägde rum i Stockholm under tiden 28 nov.-5 dec. 1938 och i Köpenhamn under tiden 15-23 mars 1939. Avsikten var, att en tredje överläggning skulle hållas i Helsingfors hösten 1939, men det utbrutna stormaktskriget och de därefter inträffade händelserna i de nordiska länderna medförde ett långvarigt uppskov.
    På finska regeringens inbjudan har emellertid den uppskjutna konferensen i Helsingfors nu kommit till stånd. Till följd av rådande förhållanden var dock icke Norge företrätt vid densamma. Konferensen inleddes den 3 febr. 1941 med en sammankomst, vid vilken den finske handels- och industriministern T. Salmio presiderade, varefter de egentliga förhandlingarna ägde rum under tiden 4—13 febr.
    Vid de hållna konferenserna ha de viktigare delarna av patentlagstiftningen mer eller mindre ingående behandlats, därvid man nått sådant resultat, att de delegerade ansett sig i stor utsträckning kunna preliminärt godtaga i sak överensstämmande utkast till lagtext.
    Frågan om fortsatt nordiskt samarbete på patentlagstiftningens område står ännu öppen. I samband härmed må nämnas, att vid ett sammanträde under Helsingforskonferensen från finsk sida väcktes förslag om nordiskt samarbete även beträffande varumärkes- och firmalagstiftningen, varvid bl. a. minister Salmio uttalade sympati för denna tanke.

Å. v. Z.

 

    Københavns Universitets Jubilæum for Jydske Lov holdtes d. 26. Marts 1941 og blev en Fest af overordentlig Højtid og Værdighed. Dens Stemning kulminerede i de stærke og varme Ord, som Universitetets Rektor, Professor, Dr. med. C. E. Bloch, rettede til Kong Christian den Tiende som en Tak for hans Ledelse af det danske Folk i den alvorlige Tid. Foruden af Kongen — der var ledsaget af Kronprinsen og af Prinserne Harald og Gustav — overværedes Jubilæet af Rigsdagens Medlemmer og af en meget fyldig Repræsentation for den danske juridiske Verden. Retshistorikeren Professor Poul Johs. Jørgensen gav en særdeles oplysende Oversigt over det 700-aarige

 

516 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Lovarbejdes Forudsætninger, Struktur og Betydning gennem Tiderne, og derefter fremførte Højesterets Præsident, Dr. jur. Troels G. Jørgensen som Repræsentant for Retsanvendelsens Organer en smuk Hyldest. Som Talsmand for Folkerepræsentationen fremhævede Statsminister Stauning Jydske Lovs sociale Forstaaelse og høje Idealer og udtalte Haabet om, at disse fremdeles maatte være Ledestjerne for det danske Folk. Et Orkester bestaaende af Medlemmer af det Kongelige Kapel og et Kor af Studentersangere under Ledelse af kgl. Kapelmester Hye-Knudsen skabte en fornem musikalsk Ramme om Højtideligheden.

H. S.