Antibrottslighetsdagarna i Åbo den 29 och 30 mars 1941. Liksom under tidigare år, dock med undantag av år 1940, har kriminalistföreningen i Finland även år 1941 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de sjunde i ordningen, denna gång i Åbo d. 29 och 30 mars (se SvJT 1939 s. 289 och 375). öppningstalet hölls av rektorn för Åbo universitet, professor Einar W. Juva, som även valdes till mötets ordförande. Uppmärksammade föredrag höllos vid dagarna i följande ordning: av professor, jur. dr Aatos Alanen om »Samhällets ansvar och möjligheter i brottslighetsfrågan», av lektor, fil. dr U. U. Seppä om »Pedagogiska synpunkter vid brottslighetens bekämpande», av biträdande direktören vid vårdnämnden i Helsingfors vicehäradshövding Osmo Toivola om »Vårdmyndigheternas uppgifter och möjligheter i arbetet för brottslighetens bekämpande», av polisrådet Kosti Vasa om »Samarbetet mellan polismyndigheterna och allmänheten», av byråföreståndaren vid fängelseföreningen, fil. magister Kaarlo Helasvuo om »Vården av unga brottslingar enligt den nya lagstiftningen» samt av ordföranden för organisationen »Medborgerligt ansvar», fil. magister K. N. Rantakari om »Alkoholen och samhället». Till slut tackade mag. Rantakari mötets ordförande, professor Juva och Åbo stadsfullmäktige, som beviljat ett understöd stort 10,000 mk för dagarnas anordnande.

V. V.