Interneringsnämnden har enligt sin till K. M:t avgivna årsberättelse för 1940 under åren 1928—1940 (siffran för år 1940 angives i det följande inom parentes) prövat 392 (49) mål angående förvaring, därav 12 (1) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 299 (37) mål, därav 8 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 23 (0) mål, därav 1 (0) kvinna, samt avstyrktes i 70 (12) mål, därav 3 (0) kvinnor. Under samma tid prövades 71 (3) mål angående internering, alla beträffande män. Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 61 (1) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd 1 (0) mål samt avstyrktes i 9 (2) mål. Intill utgången av år 1940 har nämnden på prov utskrivit 151 (18) förvarade, därav 6 (0) kvinnor, samt 33 (4) internerade. Av de på prov utskrivna förvarade blevo 25 (5) män och 1 (0) kvinna återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring under 1:a året efter utskrivningen, 20 (0) män och 1 (0) kvinna under 2:a året, 3 (0) män under 3:e året, 2 (0) män under 4:e året och 1 (0) man under 5:e året. Dessutom blevo 6 (0) män efter begånget nytt brott straffriförklarade, därav 3 under 1:a året samt 1 under vartdera av 2:a, 3:e och 4:e året efter utskrivningen. Av de internerade blevo under år 1940 3, av vilka 2 utskrivits på prov år 1939 och 1 år 1940, samt 1, som lösgivits år 1940, återhämtade för fortsatt internering. Vid 1940 års slut utgjorde antalet förvarade 117, därav 2 kvinnor, och antalet internerade 28. Manliga förvarade äro intagna dels å vårdanstalten vid centralfängelset i Norrköping dels (de yngre) å vårdanstalten vid kronohäktet i Ystad. Kvinnliga förvarade äro intagna å vårdanstalten vid centralfängelset i Växjö. Manliga internerade intagas å interneringsanstalten i Karlstad. Sedan juli 1940 äro manliga såväl förvarade som internerade intagna jämväl i den nyuppförda vårdanstalten å Hall.

H. L.

 

    Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association höll årssammanträde d. 31 maj 1940, därvid till ledamöter av styrelsen omvaldes advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, v. häradshövdingen Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, envoyén Folke Malmar, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, f. d. universitetskanslern Ernst Trygger, universitetskanslern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander samt nyvaldes f. d. häradshövdingen Knut Dahlberg.
    Vid styrelsesammanträde samma dag omvaldes till ordf. hr Hammarskjöld och till v. ordf. hr Bagge, varjämte till föreningens sekr. och kassaförvaltare omvaldes hr Huselius. Till ledamöter av verkställande utskottet jämte styrelsens ordf. och v. ordf. såsom självskrivna ledamöter omvaldes hrr Ekeberg, Schönmeyr och Undén samt nyvaldes hr Dahlberg. Till suppleanter för dem utsågos hrr Wikander och Berglund. Antalet ledamöter i den svenska föreningen är 52, av vilka 36 tillika äro medlemmar av International Law Association.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskyddhöll sitt årsmöte d. 11 okt. 1940. Vid mötet höll prof. Gösta Eberstein ett anförande över ämnet »Om ensamrättens omfattning vid varumärke och firma», varefter följde

 

522 NOTISER.diskussion. Vidare diskuterades ämnet »Patenterbarhetskriterier» med inledningsanförande av byrådirektör Halvar Khennet.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., f. d. generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, direktören C. G. Lindblom, byråchefen Birger Lindgren och handelsrådet Vilhelm Lundvik. Sekr. är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningen har omkring 180 medlemmar.