DÖDSFALL. 525    Carl Olof Cederstrand avled d. 27 mars 1941 i Smedslätten. Han föddes i Sthm 1885 samt avlade mogenhetsex. där 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingssittning började han 1914 tjänstgöra hos överståthållarämbetet för polisärenden. Han blev t. f. polisassessor i Sthm 1921, polisassessor 1922, t. f. stadsfiskal 1925, stadsfiskal 1932 och förste stadsfiskal 1937. Vissa tidert jänstgjorde han såsom kriminalpolisintendent.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 21 mars 1941 förordnat revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh att fr. o. m. 1 april 1941 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 21 mars 1941 förordnat universitetskanslern Östen Undén att fr. o. m. 1 april 1941 vara ordförande i lagberedningen. Till sekreterare i beredningen har K. M:t samtidigt förordnat assessorn i Svea hovrätt Herved af Trolle. (Jfr SvJT 1941 s. 444 och 507.)

 

    Hovrätterna. K. M:t har:
    21 mars 1941 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 april 1941 utnämnt assessorn i hovrätten Erik Täcklind;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 april 1941 förordnat adjungeradeledamöterna i hovrätten Åke Thorell, Nils Jansson, Sven Strömberg, Olof Appeltofft, Sven-David Sanne och Gustav Adolf Widell.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har 9 april 1941 beviljat krigshovrättsrådet Einar Wikström avsked från krigshovrättsrådsämbetet med utgången av april 1941.
    

    Häradsrätterna. K. M:t har genom kungörelse 14 mars 1941 (nr 121) bestämt att Vedbo tingslag i Tössbo och Vedbo domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1942 hava tingsställe i Bengtsfors köping (nuvarande tingsställe är Alltorp).

 

    Krigsdomstolarna. K. M:t har till krigsdomare för tiden till 1941 års utgång förordnat
    21 mars 1941 i särskilda krigsrätten i Göteborg rådmannen i Göteborg Torsten Gedda;
    4 april 1941 i regementskrigsrätterna vid Roslagens och Svea flygflottiljer rådmannen i Stockholm Halvar Lech.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), N. Ljunggren (justitieombudsman), M. Wijnbladh (uppdrag inom justitiedepartementet), T. Strandberg (led. av processlagberedningen), J. Hagander (ordf. i omsättningsskattenämnden), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), O. Thulin (uppdrag inom justitiedepartementet), C.-G. Hellquist (statssekreterare i justitiedepartementet), I. Strahl (byråchef för lagärenden i justitiedepartementet), Chr. Gemzell (kanslichef i statens trafikkommission). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 17 i tjänst, medan 10 innehava förordnande på annat håll.

 

    Förordnande såsom revisionssekreterare. Under år 1940 ha förordnanden första gången såsom revisionssekreterare meddelats för hovrättsrådet i Göta hovrätt F. Ekdahl, adjungerade ledamoten i Svea hovrätt N. Lindberg,

 

526 PERSONALNOTISER.assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge I. Öhman samt hovrättsråden i Göta hovrätt E. Täcklind och G. Bogren.