Förening för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 22 april i Helsingfors. Föreningens styrelse för åren 1942—44 erhöll följande sammansättning: förvaltningsrådet Rudolf Beckman, ordf., medlemmen av mellanfolkliga domstolen i Haag, minister R. Erich, v. ordf., samt vicehäradshövdingen, sjökaptenen Herbert Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Lauri Cederberg och juris doktorn J. O. Söderhjelm, ledamöter, med vicehäradshövdingen Eero Norros och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens medlemsantal utgör 45, varav 31 enskilda personer och 14 bolag eller sammanslutningar.
    Vid årsmötet höll minister Erich ett intressant föredrag i aktuella ämnen. Föredraget avsåg att meddela vissa ur synpunkten av föreningens intressen beaktansvärda »iakttagelser» hänförande sig främst till det nuvarande läget.

R. B—n.

 

    Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening sammanträdde till årsmöte d. 7 dec. 1940 i Helsingfors, varvid styrelsen erhöll följande sammansättning: ordf. (tillika ombudsman) borgmästaren K. G. R. Ahlbäck, Vasa, viceordf. politierådmannen Yrjö Similä, Helsingfors, ledamöter politieborgmästaren Waldemar Löfman, Åbo, justitierådmannen Bror Clas Carlson, Helsingfors, borgmästaren Alvar Rossi, S:t Michel, och borgmästaren Emil Autio, Helsingfors (Sordavala), samt suppleanter justitieborgmästaren Lauri Talvia, Tammerfors, borgmästaren Mikko Hurtta, Kuopio, och justitierådmannen Helge Hedman, Helsingfors. Vid mötet höllos föredrag av prof. Brynolf Honkasalo om lagnovellen angående återfall i brott samt rådman Carlson om fortsatt brott. Från Föreningen Sveriges Stadsdomare anlände ett

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 585hälsningstelegram. Uti sitt svarstelegram uttalade mötet de finska stadsdomarenas varma tack för den storartade kollegiala hjälpen under kriget.
    Styrelsen har under verksamhetsåret 1939—1940 sammanträtt tre gånger. Antalet medlemmar utgör 135. Till föreningens begravningshjälpring äro 50 medlemmar anslutna.

K. G. R. A.