Rysk kongress angående domstolsväsendet. Nyligen har hållits en kongress i Moskva med uppgift att undersöka förefintliga brister hos domstolsväsendet och finna medel till deras avhjälpande. Follkkommissarien för rättsväsendet K. GORCHENINE har i samband med kongressen uttalat, att de viktigaste orsakerna till de konstaterade bristerna stå att finna i domarnas otillräckliga ideologiska och politiska bildning och även i otillräcklig juridisk skolning hos vissa bland dem. Endast 7.3 % av domarna besitta enligt honom högre juridisk utbildning, 29.5 % äga medelgod sådan och 40.7 % ha allenast följt korta utbildningskurser i juridik. Talrika domare fullständiga sin utbildning genom korrespondens, men resultaten äro föga tillfredsställande. Kommissariatet för rättsväsendet nöjer sig med att leda domstolarnas arbete med föreskrifter men utövar icke någon aktiv och effektiv kontroll. Vid sidan av bristerna utmärkes emellertid enligt folkkommissarien domstolarnas arbete även av stora förtjänster. Domarna ha tagit aktiv och framgångsrik del i striden mot desorganisatörer inom industrin, mot förödandet av offentlig egendom och mot folkets fiender. Domarna ha hjälpt den socialistiska staten att lösa de svåraste frågor rörande kommunismens uppbyggande. Det finnes lojala och socialismen hängivna domare, vilka förtjäna folkets respekt och aktning.

I. S.

 

    Rysk rätt i Baltikum. Enligt en rysk lag i slutet av förra året, utfärdad av Högsta rådets presidium, har rysk rätt införts i Baltikum. I lagen heter det, att det på begäran av regeringarna i de Litauiska, Lettiska och Estniska

 

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 587Socialistiska Rådsrepublikerna tills vidare och intill utfärdandet av allunionella lagar är tillåtet att inom dessa republikers territorium tillämpa följande av de i RSFSR gällande lagarna, nämligen de straffrättsliga, straffprocessuella, civila, civilprocessuella och arbetsrättsliga lagarna samt lagen angående äktenskap, familj och förmynderskap. Den ryska rätten får tillbakaverkande kraft. Det stadgas t. o. m., att domar och beslut, vilka meddelats av domstolarna i Litauen, Lettland och Estland före införandet av rådsmakten i dessa länder men som ej blivit verkställda, icke skola gå i verkställighet. Målen skola i stället undergå ny prövning av vederbörande domstol med tillämpning av de ryska lagarna.

I. S.