NOTISER. 591    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1940 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Eskilstuna Karl Wykman; Falun Kurt Alinder; Filipstad Daniel Bergenudd; Gällivare Hilding Gagge; Gävle Gösta Malmsten; Göteborg Olof Ahlstedt, Gillis Karlbrink, Rolf Leman, Gunnar Melin, Bo Warmark; Jönköping Olof Lindgren, Per Tham, Lars Uddgren; Karlskoga Lars-Erik Widell; Kristianstad Harald Johnsson; Norrköping Erik Kirudd; Nässjö Kjell Olsson; Sala Erik Linderstam; Stockholm Arthur Boström, Uno Oldenburg, Rutger Palme, Olof Spångberg; Umeå Gert Ehnbom, Birger Johansson, Sigurd Nilsson; Örnsköldsvik Ture Månsson.

 

    Juristföreningen i Stockholm har sammanträtt d. 13 dec. 1940, därvid föredrag hölls av doc. Fritjof Lejman rörande »Några synpunkter på kontraktsbrott vid hyresavtal». Tillika har föreningen d. 8 nov. 1940 hållit ett sammanträde gemensamt med Svenska kriminalistföreningen, därvid föredrag hölls av presidenten Birger Ekeberg över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott». Föreningens styrelse består av justitierådet Emil Sandström, ordf., hovauditören Carl Ljungholm, v .ordf., bankombudsmannen Axel Åström, skattmästare och sekr., justitierådet Nils Alexanderson, prof. Nils Stjernberg, borgmästaren Gunnar Fant, advokaten Otto Lagerström, t. f. revisionssekreteraren Walter Behrman samt hovrättsassessorn Erik Alexanderson. Föreningens medlemsantal är omkring 350.

 

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1940 sammanträtt tre gånger, nämligen till ordinarie årsmöte d. 1 mars och till extra möten d. 12 april och d. 7 dec. Vid mötet d. 12 april behandlades föreningens underdåniga yttrande över 1937 års domsagoutrednings betänkande och vid mötet d. 7 dec. höll kammarrättsrådet jur. dr C. W. U. Kuylenstierna föredrag över ämnet »Lagskrivning». Efter föredraget följde diskussion. Vid årsmöte den 7 mars 1941 hava till styrelseledamöter utsetts assessor Sven Romanus, ordf., e. fiskalerna Nils Berggren, v. ordf., Erik Spens, sekreterare och kassaförvaltare, och Sture Petrén samt fiskalsaspiranten Gunnar Lagergren. Medlemmarnas antal uppgår till 112.

 

    Jönköpings juridiska förening har under år 1940 haft sammanträde i Jönköping d. 19 nov. Vid sammanträdet höll presidenten Birger Ekeberg föredrag över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott». Efter föredraget följde diskussion. Styrelsen utgöres av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovättsrådet Gunnar Bogren, sekr., häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Nils Trotting, med hovrättsrådet Birger Aurell, häradshövdingen Pehr Cederschiöld och advokaten Hans Sundström som suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 150.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1940 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 24 febr. inledde assessorn Axel Lindskog diskussion om 1937 års domsagoutrednings betänkande med för-

 

592 NOTISER.slag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen. Advokaten Birger Ekberg höll d. 7 dec. föredrag över ämnet »Advokater och domare», varefter följde diskussion. Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1940—1941 ha vid årsmöte d. 8 juni utsetts: assessorn Axel Lindskog, ordf., e. o. assessorn Gösta Bergström, v. ordf., fiskalen Björn Widegren, sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Bo Beskow och Wilhelm Stoltz med e. o. assessorerna Gunnar Ljung och Sven Ekblom samt fiskalerna Bengt Arnold och Nils Källoff som suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 180.