Juristen (h. 1—17): »Holbergske Udtalelser om Rettergangsvæsen» av Højesteretspræsident Dr. jur. TROELS G. JØRGENSEN(s. 1—12), »Krigsforanstaltningernes civilretlige Indvirkning paa udenlandske Retsforhold, især Forsikringsaftaler» av N. P. MADSEN-MYGDAL (s. 17—47), »Den juridiske Overproduktion i Norge» av Landsretssagfører ERIK REITZEL-NIELSEN (s. 49—56), Anm. av STEPHAN HURWITZ: Den danske Strafferetspleje, 4. Hæfte, av Fuldmægtig hos Statsadvokaterne THORKILD ROEPSTORFF (s. 93—104), Anm. av HANS CHR. KJÆRSGAARD: Forbrydelsens Aarsager av mag. art. KARL O. CHRISTIANSEN (s. 104—116), »Jyske lov 1241—1941» av Docent, Dr. jur. STIG IUUL (s. 161—165), »Aftaler om Syge- og Ulykkesforsikring» av Underdirektør Landsretssagfører G. L. CHRISTRUP (s. 166—176), »Hvorledes kan den juridiske Overproduktion hindres?» av stud. jur. POUL BOEG (s. 188—192), »Lidt om det danske i vor Ret» av Landsretssagfører ERIK REITZEL-NIELSEN (s. 193—203), Anm. av L. I. Bruhn, P. Christiansen og K. G. Hansen: »Kortfattet Fremstilling af Læren om Forbrydelsers Efterforskning» av Politiinspektør F. von MAGIUS (s. 227—228).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (h. 1—4): »I vilka hänseenden påkallas reformer beträffande vår lagstiftning om bötesstraffet och dess exekution?» av prof. O. HJ. GRANFELT (s. 18—26), »Högbroforssaken» av hovrättsassessorn H. BRUNOU (s. 27—51), »Om karaktären hos Finlands rättsordning vid slutet av 1300-talets förra hälft» av prof. RAGNAR HEMMER (s. 56—80), »Den mosaiska straffrätten» av hovrättsrådet NILS BECKMAN (s. 111—119), »Förmögenhetsöverlåtelseskatten vid bouppteckning samt vid inkomst- och förmögenhetsbeskattning» av KAJ ERIK ÖSTENSON (s. 120—126), »Något om internationellt rättsskydd» av minister R. ERICH (s. 177—199), »Lagmän i Karelen under medeltiden» av prof. RAGNAR HEMMER (s. 239—243), »Om uti äktenskap, som ingåtts före den 1.1.1930, mannen försättes i konkurs, så frågas, huruvida konkursboet omfattar endast den egendom mannen förvaltar eller även sådan samfälld egendom, som underlyder hustruns förvaltning?» av ERIK W. LINDQVIST (s. 295—303).

 

    Defensor Legis (h. 1—10): »Advokaternas medelsförvaltning» av advokaten GUNNAR BOMGREN (s. 1—16), »Separationsrätten till klientmedel» av advokaten GUNNAR BOMGREN (s. 79—88), »Om det fortsatta brottet» av rådman B. C. CARLSON (s. 180—192), »Särskilda tolkningsfrågor berörande lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier» av prof. LAURI CEDERBERG (s. 273—283).

 

    Norsk Retstidende (h. 3—18): »Bygdealmenninger før og etter skogloven av 1863» av høyfjellsdommer EDVARD LASSEN (s. 161—176), »Noen bemerkninger om tvangsakkords virkninger for akkordkreditors fordring» av advokat H. KIÆR MORDT (s. 225—226), »Et spørsmål om den bindende virkning av stadfestet tvangsauksjonsbud» av universitetsstipendiat JOHS. ANDENÆS (s. 625—633).