926 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.    Nordisk Tidsskrift for international Ret (1940 fasc. 3—4, 1941 fasc. 1—3): 1 serien »Orienterende Oversigter over nogle folkeretlige Spørgsmaal av særlig Interesse for de nordiske Lande i Aaret 1940» publicerades i årg. 1940 (s. 249—281) »I Altmark-Affæren, II De Allieredes Mineudlægning paa norsk Territorialfarvand den 8. April 1940, III Militær Besættelse», af ERIK BRÜEL, samt i årg. 1941 (s. 3—55): »I Fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen av den 12 mars 1940» av S. R. BJÖRKSTEN, »II Utredning rörande Hangö stads och dess invånares rättsliga ställning enligt fredsfördraget av den 12 mars 1940» av KAARLO KAIRA och JOHN UGGLA,»III De nordiske Landes Holdning til den finsk-russiske Konflikt» av ERIK BRUEL.Fasc. 2—3 för 1941 innehålla »Finland och Norden inför den 13 mars 1940» av R. ERICH (s. 59—73), »Grønlands-Overenskomstens Gyldighed» av HERBERT W. BRIGGS (s. 74—82), »Internationale Stræder, der omfattes af positive Særordninger II» av ERIK BRÜEL (s. 83—174). Härutöver innehåller årg. 1941 Litteratur, Dokumentsamling och Udenrigspolitisk Kronik (Juni—August 1941).

 

Nya böcker.

 

AGGE, IVAR, BENCKERT, KARL, EBERSTEIN, GÖSTA, HASSLER, ÅKE, HERLITZ, NILS,& NIAL, HÅKAN. Svensk lag och rätt. Sthm 1941. Kooperativa förbundet. 141 s. Kr. 3.75.
BORUM, O. A. Familieretten II. Ægteskabs Indgaaelse, Opløsning, Retsvirkninger. Københamn 1941. Gad. 332 s. Inb. kr. 15.00.
CRONEBORG, OTTO.Om gravrätt. Kyrkorättslig studie. Sthm 1941. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 204 s. Kr. 4.75.
FAHLBECK, ERIK. Förvaltningsrättsliga studier. II. Sthm 1941. Hæggström 201 s. Kr. 3.75.
HEDENIUS, INGEMAR.Om rätt och moral. Sthm 1941. Tidens förlag. 176 s. Kr. 2.75.
HÄGERSTRÖM, AXEL.Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. II. Über die Verbalobligation. Uppsala & Leipzig 1941. Almqvist & Wiksell, Harrassowitz. XI + 503 s. Kr. 30.00.
KRUSE, VINDING. Erkendelseslæren og Naturvidenskabens Grundbegreber. En historisk-kritisk Undersøgelse. Kjøbenhavn 1941. Busck. 424 s. Inb. kr. 12.00.
LINDMAN, SVEN. Statsskick och förvaltning i Finland. En översikt. Helsingfors 1941. Söderström. 161 s. Kr. 4.00.
MOLIN,A. Svensk arbetslagstiftning. Fjärde uppl. Sthm 1941. Norstedt. 610 s. Inb. kr. 5.00.
RODHE, KNUT. Om fastighetsindelningen och dess betydelse. Akad. avh. Uppsala 1941. Lundequistska bokh. XXXVIII + 365 s. Kr. 12.00.
SKARSTEDT, S., och EKBERG, SEVE. Lagen om nyttjanderätt till fast egendom av den 14 juni 1907 m. fl. författningar. 3:e uppl. Sthm 1941. Norstedt. X + 546 s. Inb. kr. 12.00.
THULIN, OLOF. 1941 års tryckfrihetslagstiftning. Särtryck — med vissa jämkningar — av artiklar i tidskriften Grafiskt Forum jämte lagtexter, däribland tryckfrihetsförordningen i dess fullständiga lydelse. Sthm 1941. Svenska boktryckareföreningen. 107 s. Kr. 2.50.
USSING, HENRY. Dansk Obligationsret. Almindelig Del. Anden omarbejdede Udg. Første Hæfte. København 1941. Gad. 362 + XV s. Kr. 14.00.
OVERGAARD, J. Norsk Erstatningsrett. I. Oslo 1941. Norlis forlag. 272 s. Kr. 11.60.
— Det straffbare Bedrageri efter norsk rett. Oslo 1941. Norlis forlag. 156 s. Kr. 6.70.