Den 15 november 1941 har lagen d. 14 nov. 1941 (nr 838) om ändrad lydelse av 25 kap. 5 § strafflagen, avseende skärpta straffbestämmelser mot bestickning, trätt i kraft (se nedan s. 936). Lagrummet har numera denna lydelse:
    »Ämbetsman, som för sin ämbetsutövning mottager, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning, dömes till avsättning eller till sådant straff jämte fängelse eller straffarbete i högst två år. Äro omständigheterna mildrande, må till mistning av ämbete på viss tid eller böter dömas.
    Den som till ämbetsman lämnar, utlovar eller erbjuder sådan belöning, dömes till fängelse eller straffarbete i högst två år eller, där omständigheterna äro mildrande, till böter.»

 

    Viktigare författningar i kraft 1 jan. 1942. Bland de författningar som träda i kraft d. 1 jan. 1942 märkas: förordningen d. 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt (SFS 1941 nr 416); lagen d. 20 juni 1941 om ändring i vissa delar av vattenlagen (SFS 1941 nr 614); samt lagen d. 20 juni 1941 om tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenområden (SFS 1941 nr 615).

S. E.

 

    Homosexualitetens samhällsfarliga yttringar. Strafflagberedningen har d. 3 nov. 1941 avlämnat utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar (SOU 1941:32).

 

934 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.Förslagets straffbestämmelser beträffande homosexuell otukt avser i första hand skydd för ungdom under 21 år. Särbestämmelser gäller i fråga om ungdom under 18 resp. 15 år. Utan hänsyn till ålder straffas homosexuell otukt med personer intagna å vissa anstalter och inrättningar, begången av där anställd funktionär. Därjämte straffas icke blott all homosexuell otukt utan även varje inbjudan till sådan otukt å allmän plats eller eljest så att allmän förargelse kan komma därav. Möjlighet införes till åtalseftergift, beslutad av överåklagare, när betryggande åtgärd vidtagits till förebyggande av återfall och åtalet icke är påkallat ur allmän synpunkt. Bestämmelserna om avsättning eller suspension av homosexuell ämbetsman, till vars ämbete hörer att undervisa eller uppfostra ungdom, har reviderats. Manliga prostituerade över 21 år skall kunna omhändertagas enligt lösdrivarlagen och person under 21 år, som å allmän plats inbjuder till homosexuell otukt, enligt barnavårdslagen. Innan åtal väckes skall i regel läkarundersökning ske, såvida vederbörande är villig låta sig undersökas. Vid omskrivningen av SL 18: 10 försvinner straffbestämmelsen om tidelag.
    Betänkandet är undertecknat av presidenten K. Schlyter, ordf., professorn Ivar Agge, häradshövdingen G. A. Eriksson, borgmästaren Maths Heüman och professorn Einar Sjövall med hovrättsassessorn L. G. Ohlsson som sekreterare. Beredningen har därjämte samrått med professorn Ragnar Bergendal och överläkaren docent Torsten Sondén.

K. J. S.