Lagrådet har nedannämnda dagar år 1942 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Jan. 19. Förslag till lag om fornminnen m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Jan. 26. Förslag till lag med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka. Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin. (Just.dep.)
    Jan. 27. Förslag till lag om ändrad lydelse av 47 § 4 mom. sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Jan. 29. Förslag till lag om ändring i vissa delar av 8 kap. strafflagen m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Nils Regner. (Just.dep.)
    Febr. 2. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 26 juni 1936 med vissa bestämmelser om centralkassor för jordbrukskredit. Föredragande: byråchefen Yngve Ericsson. (Jordbr.dep.)
    Febr. 3. Förslag till lag om jämkning av arrendeavtal i vissa fall m.m. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
    Förslag till lag ang. lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av till ecklesiastikt ändamål anslagen jord. Föredragande: kammarrådet Harald Skoglund. (Eckl.dep.)
    Febr. 4. Förslag till lag om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)

L. af K.

    Ur Svensk författningssamling.
    17. KK 30 jan. 1942 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 21 maj 1931 ang. reseersättning till nämndemän.
    18. KK 30 jan. 1942 om ändrad lydelse av § 9 kung. d. 30 dec. 1863 ang. nämndemäns rätt till ersättning för extra förrättningar.
    19. KK 30 jan. 1942 om skyldighet för hovrätt att till landsfogde översända vissa utslag.

I. S.