Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1941 hållit sex sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av jur. dr C. W. U. Kuylenstierna över ämnet »Krigskonjunkturskatten» och av statsrådet Thorwald Bergquist om »Spionerilagstiftningen».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Hugo Lindberg, ordf., Yngve Schartau, v. ordf., Harald Bauer, Thure Essén, Emil Henriques, John Kallstenius och Sten Södermark. Suppleanter ha varit hrr Arne Hasselgren, Gudmund Silfverstolpe och Ragnar Öhman. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Bertil Ahrnborg, Ivan Brehmer, Hjalmar Dalén, Göran Kalling, Otto Lagerström, Axel Nilsson, Gustaf Adolf Rising, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson, Albert Vallin, Sune Wetter och fröken Märta Wikström samt såsom suppleanter hrr Sigurd Ahlmark, Nils Angeberg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, hrr Dick Bergman, Fred. Bohnstedt, Hans Falkenberg, Tore Flodin, Arne Hasselgren, Axel Hemming Sjöberg, Conrad Quensel och Clas Östberg. Avdelningens sekr. är hr Gunnar Bomgren och biträdande sekr. hr Gunnar Lindh. Avdelningen räknade vid årsskiftet 280 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1941 hållit två möten, ordinarie möte d. 5 april och extra möte d. 22 nov. Förutom föreningsangelägenheter hava förekommit föredrag av docenten Fritjof Lejman över ämnet »Några aktuella hyresproblem» och av advokaten Torsten Setterberg över ämnet »Advokaternas medelsförvaltning». Styrelsen har utgjorts av hrr Julius Lindström, Katrineholm, ordf., Gustaf Hökerberg, Norrköping, v. ordf., Wilhelm Brodin, Linköping, Gunnar Rehnberg, Nyköping, och Hans Sundström, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Erik Hägerdal, Kalmar, Oskar Jenrik, Norrköping, och Helge Qvarnström, Västervik. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Bremberg, Eskilstuna, Axel Hemmar, Norrköping, Alarik Lindskog, Västervik, och Ragnar Strömbom, Jönköping, samt suppleanter i nämnden hrr Birger Ekberg, Jönköping, Herman Heilborn, Nyköping, Mats Nordström, Norrköping, och Alf Rudenmark, Eksjö. Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr MatsNordström. Avdelningen räknade vid årsskiftet 70 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1941 hållit två ordinarie sammanträden, därvid förutom föreningsangelägenheter förekommit anföranden och diskussion ang. advokaternas medelsförvaltning och säkerhet härför. Styrelsen har utgjorts av hrr Lennart Jacobsson, Malmö, ordf., Sigfrid Lindström, Malmö, Gunnar Thomasson, Eslöv, Mats Åvall, Hälsingborg, och Gunnar Behm, Malmö. Suppleanter hava varit fröken Karin Lindeberg, Malmö, samt hrr Bertil Gabrielson, Malmö, och Thorsten Persson, Kristianstad. Ledamöter i Sveriges advokatsamfunds nämnd hava varit hrr Axel Roos och Carl W. Bergström, Malmö, Wilh. Penser, Eslöv, Olof Lundqvist, Hälsingborg och Carl Borgström, Lund. Suppleanter i sagda nämnd

NOTISER. 185hava varit hrr Svante Malmquist, Gerlach Richter och Hans-Erik Bachmann, Malmö, samt Henning Dahlin, Ystad, och Helmer Wåhre, Eslöv. Som sekr. har tjänstgjort herr Bertil Gabrielson, Malmö. Antalet ledamöter vid 1941 års utgång utgjorde 96.