Föreningen Sveriges landsfogdar sammanträdde till årsmöte d. 5 dec. 1941. Ledamöterna i föreningens styrelse äro landsfogdarna H. A. Enhörning, ordf., C. O. E. Linell, v. ordf. och kassaförvaltare, Gustaf Persson, sekr., Otto Rosengren och Gerhard v. Sydow; suppleanter äro landsfogdarna Curt d'Orchimont, Allan Grauers och Alvar Ekstrand. Såsom revisorer tjänstgöra landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser med Mårten Stiernström som suppleant.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteks-institution hade d. 31 juli—2 aug. 1941 årsmöte i Härnösand. Vid mötet förekommo — utom en del föreningsangelägenheter — följande: hypoteksföreningarnas skogsbelåning och vedavverkningarna, hypoteksinstitutionens verksamhet under krig, propagandan för hypotekslån, utbyte av inteckningshandling enligt 21 § inteckningsförordningen, förmånsrätten för ogulden köpeskilling, särskild risk vid belåning av vissa äldre inteckningar, gravationsbevisens formulering med hänsyn till ändrade fastighetsbeteckningar, samt frågorna huruvida dödade inteckningar böra ur kontrollsynpunkt tillställas låntagarna, om behandlingen av ansökan om inteckning i fastighet, varifrån avyttrats visst, vid ansökningen icke genom fastställd lantmäteriförrättning bestämt område, även som om olika sätt för utbetalande av brandskadeersättning. Under mötet, därvid 25 år förflutit från föreningens bildande, hyllades avgående ordföranden-sekreteraren f. d. hypoteksombudsman Elis Carlgren, som lämnade en återblick på föreningens verksamhet under de gångna 25 åren. Föreningens medlemsantal uppgår f. n. till 23. Styrelsen utgöres av följande ombudsmän: Otto Amnéus, Östgöta hypoteksförening, ordf., med direktören Thure Bunth, Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening, v. ordf., samt Holger Sandelin, Norrlands hypoteksförening, sekr.-kassaförvaltare, med Torsten Stjernberg, Sveriges allmänna hypoteksbank, såsom suppleant.
    De tryckta förhandlingarna, som kosta kr. 2.50 per årgång, finnas att köpa hos Nordiska bokhandeln och Mälarprovinsernas hypoteksförening, Stockholm.

 

    Bankjuristernas förening har under 1941 hållit två sammanträden, nämligen d. 20 maj och d. 28 nov. Föreningen omfattar 46 medlemmar. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankdirektören Ingemar Widebeck, v. ordf., bankombudsmännen Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Axel Möller, klubbmästare.