187    Friedrich von Engel. En av det gamla Österrikes mest bemärkta jurister, Oberlandesgerichtspräsident Friedrich von Engel, avled i Wien d. 20 december 1941. SvJT:s läsare mötte hans namn första gången 1920, då han var initiativtagare till ett antal österrikiska juristbarns placering över sommarmånaderna i svenska familjer. I årg. 1924 skrev han bl. a. en icke minst i dessa dagar läsvärd uppsats: »Har Österrikes civilprocessordning hållit vad den lovat?»
    Född i Mähren 19 aug. 1867, började E. 1885 sina juridiska studier vid universitetet i Marburg under ledning av sin frände Franz von Liszt. Juridisk doktorsgrad förvärvade han 1890 i Graz, där civilisten Emil Strohal undervisade. Sedan 1897 huvudsakligen verksam vid domstolar i Wien, där han 1907 medverkade vid bildandet av die Vereinigung der österreichischen Richter, blev han den förste redaktören för dess »Mitteilungen» (sedermera »Österreichische Richterzeitung»), i vilken Franz Klein brukade skriva. Med denne kom han senare i intimt samarbete; han blev utgivare av Kleins »Der Zivilprozess Österreichs» och efterträdde honom som ordf. i Wiener Juristische Gesellschaft. I Wiens Handelsgericht avancerade han 1920 till president. Samtidigt tillhörde han Verfassungsgericht. Han deltog i arbetet för närmandet mellan tysk och österrikisk rätt bl. a. som ordf. i utskottsavdelningen för civilprocess.
    Med en hög humanistisk bildning förenade Engel en varm kärlek till konst och litteratur. Förståelsen härför fick han tillfälle att fördjupa under talrika resor i Europas kulturländer. Svenska jurister, som i studiesyfte besökte Wien, fann alltid i Engel en välvillig och värdefull handledare. Särskilt blev den dåvarande processkommissionens medlemmar honom stor tackskyldiga för det sätt varpå han initierade dem i den berömda Kleinska civilprocessen.

 

K. J. S.

 

    Axel Bang. Med Axel Bang bortgick en av de nordiska juristmötenas mest framträdande och uppburna representanter för den danska advokatkåren. Hans kolleger sågo i honom idealet för en advokat. »Unge og gamle,vi saa ham, og vi hørte ham. Ung med de unge, ja, yngre end de unge, naar han næsten drengeagtig færdedes mellem dem; værdig, klog og overbevisende, ja, fanatisk overbevisende i de ældres kreds.» Han satte advokatens kall högt, icke minst försvarsadvokatens, och nedlade ett förtjänstfullt arbete för sin kårs organiserande. Nybliven jurist var han en av stiftarna av Juridisk Forening, inom vilken han i 50 år intog en ledande ställning. Likaså var han med och stiftade Studentersamfundets Retshjælp och Fængselshjælpen och verkade även inom andra socialt filantropiska institutioner. Han var en energisk förkämpe för den danska rättegångsreformenoch inlade stora förtjänster om dess lyckosamma start, särskilt med hänsyn till försvaret i brottmål. Han togs även i anspråk i lagstiftningsarbetet såsom medlem av olika kommittéer, bl. a. angående avbrytande av havandeskap. Bang föddes i Kbhvn 14 juni 1857. Efter kand. jur. ex. 1880 verkadehan som juridisk man uduktör till 1885. Han blev overretssagfører 1883, offentlig sagfører 1909; var medlem av danska bestyrelsen för de nordiska

188 DÖDSFALL.juristmötena 1919—1934; avled 6 jan. 1942. Bland dem som kommo i beröring med honom i det nordiska samarbetet efterlämnar han minnet av en charmerande personlighet.

 

K. J. S.