FÖRENINGSJUSTIS I DANMARK OCH SVERIGE.

AV

PROFESSOR HADAR BERGLUND.

På ledande plats innehöll tidningen Göteborgs-Posten den 14 december 1940 en del kritiska påpekanden rörande den då nyligen utfärdade författningen om handel med lantsmör och livsmedelskommissionens i anslutning därtill meddelade föreskrifter. Tidningen sammanfattade bestämmelsernas innebörd sålunda: Staten har bestämt, att lantsmör får säljas endast till mejeri eller dess ombud. Mejeriet kan vägra att köpa, om det så anser lämpligt. Mejeriorganisationen har tilldelats rätt att behandla lantsmörproducenterna efter gottfinnande. Det som artikelförfattaren härvid fann särskilt anmärkningsvärt var föreskriften, att, om tvist skulle uppkomma mellan mejeri och mjölkproducent, huruvida med hänsyn till producentens leveransförhållanden mejeriet skulle anses skyldigt att mottaga lantsmör av producenten, tvisten skulle avgöras av Svenska mejeriernas riksförening. »Skulle samma princip tillämpas även på andra områden», utbrister skribenten, »kan den så formuleras: 'Uppkommer tvist mellan Pål och Per, avgöres tvisten av Pål.' Man frågar sig, huru dylika stadganden rimma med det svenska rättssamhället.» Det är denna sista fråga som här skulle något dryftas, närmast med tanke på det fall, då de tvistande parterna utgöras av en förening och en dess medlem. Stadgarna för såväl ekonomiska som ideella föreningar innehålla ofta klausuler av nu åsyftade slag, såsom då förenings styrelse förbehålles rätt att slita tvist mellan föreningen och medlem rörande omfattningen av dennes prestationsskyldighet till föreningen (jfr exemplet ovan), rörande skadestånd för underlåten prestation, ett skadestånd som ibland benämnes vite, ibland böter,1 rörande hans rätt att åtnjuta medlem tillkommande befogenheter (ett idrottsförbund »diskvalificerar» en

 

1 Jfr ROMBERG, Om grunderna för en lagstiftning ang. ideella föreningar, justitiedep:ts p. m. 1938:1, lagutkastet § 3 (»penningstraff och viten till föreningen»).

13—427004. Svensk Juristtidning 1942.

194 HADAR BERGLUND.idrottsman) eller rörande medlems rätt att över huvud få kvarstå i föreningen (uteslutning). Dessa beslut kunna i det särskilda fallet ingripa djupt i medlemmens existensmöjligheter, exempelvis uteslutning ur fackförening eller ur producentförening som förskaffat sig monopol på vissa varors distribution. Frågan i dessa fall är, huruvida styrelsens avgörande är att likställa med en skiljedom och därmed undandrages domstols efterprövning, eller om det skall tillerkännas en annan, mindre vittgående verkan.
    Här antydda frågor ha varit föremål för upprepade inlägg i den danska rättslitteraturen; de diskuterades även vid det fjortonde nordiska juristmötet, där ett av förhandlingsämnena löd: I hvilken Udstrækning bør Tvistigheder mellem en Forening og dens Medlemmer ved Foreningens Vedtægter kunne unddrages Domstolenes Afgørelser? Diskussionen gav intrycket, att här närmast var fråga om en inre dansk angelägenhet; mot fyra danska diskussionsbidrag av K. MEYER och T. G. JØRGENSEN, vilka gjorde två inlägg vardera, svarade ett svenskt, av R. BERGENDAL, och ett norskt, av R. KNOPH. Frågans betydelse i dansk rätt torde sammanhänga med två omständigheter, nämligen den rika utveckling som kännetecknat föreningsväsendet inom danskt näringsliv och obefintligheten av en särskild lagstiftning på området.1 De många föreningarna ha erbjudit lika många tillfällen att i stadgarna hänskjuta tvister mellan förening och medlem till »Voldgift», och bristen på allmänna bestämmelser om skiljemannaförfarande har gjort, att man ansett sig kunna som »Voldgift» beteckna icke blott skiljemannaförfaranden i egentlig mening utan även avgöranden av föreningsorganen själva eller av dem avhängiga nämnder eller institutioner. På detta område hade tydligen betydande rättsosäkerhet uppstått, då T. G. JØRGENSEN år 1925 i Tidsskrift for Retsvidenskap (s. 239—262) publicerade uppsatsen Domstolenes Kompetence overfor Foreninger med økonomisk Formaal. Författaren visar där på, hurusom de danska domstolarna, ställda inför avgöranden av uppenbart partiska föreningsinstanser, icke trodde sig ha annan utväg att hävda den materiella rätten än att söka pressa den tillämpliga Voldgiftsklausulens lydelse därhän, att ifrågavarande tvist icke föll under det dömande föreningsorganets kompetens, en utväg som ofta ledde till en uppenbar vantolkning av klausulens ord. Jørgensen anser, att lösningen bör sökas på en annan

 

1 I Danmark har saknats motsvarighet till såväl lagen 22/6 1911 om ekonomiska föreningar som lagen 14/6 1929 om skiljemän. Jfr denna tidskrift årg. 1938 s. 39—40.

FÖRENINGSJUSTIS I DANMARK OCH SVERIGE. 195linje. Inträde i en förening och det däri liggande accepterandet av en föreningsklausul, som lägger tvisters avgörande i händerna på föreningens egna organ, borde jämföras med avtal, där part förfogar över ett framtida rättsläge men vid detta förfogande blott äger skenbar handlingsfrihet. Ett sådant avtal gällde icke enligt sitt innehåll; han hänvisar på privaträttens område till ockerparagrafen i avtalslagen och på processrättens område till förbudet mot att på förhand avsäga sig appellrätt. De sociala synpunkter som här väglett lagstiftaren borde anläggas även på nu omhandlade förhållanden, vilket skulle innebära, att en Voldgiftsklausul i föreningsstadgar kunde upprätthållas blott då den hänsköte tvisten till avgörande av en opartisk skiljenämnd; i motsatt fall hade föreningsmedlemmen gjort en utfästelse, som icke borde kunna göras gällande mot honom.
    Jørgensens synpunkter ha numera godtagits som vägledande för dansk praxis.1 I sin nya bok Foreningsvoldgift har B. HJEJLE— vilkens arbete är den omedelbara anledningen till denna artikels tillkomst — sammanfattat utvecklingens resultat.2 Med den uppläggning problemet i dansk rätt fått är naturligt, att författaren ägnar ett stort utrymme åt diskussion om när partsdispositioner över ännu icke aktuella rättigheter kunna anses giltiga och vilken ställning sammanslutningar av föreningstyp intaga i samhället och inför domstolarna och vilken roll Voldgiftsklausulerna spela, infogade i dessa större sammanhang.
    Det som för en svensk läsare måhända är av det största intresset är Hjejles redogörelse för den granskning av 476 avtal, som blivit tillgängliga för genomgång med anledning av den anmälningsplikt som föreskrivits i en dansk lag om prisavtal. Genom dessa avtal får man, säger Hjejle (s. 105), en mycket upplysande bild av det ekonomiska livets organisation och arbetssätt, innefattande även de regler som användas vid slitandet av rättskonflikter såväl inom ekonomiska föreningar som innanför mera fritt organiserade samarbetsförhållanden.3 Man finner i re-

 

1 Jfr JØRGENSENS diskussionsinlägg vid 14 nord. juristm., Forhandlingerne s»139—140. — Ang. norsk rätt se K. ANDERSEN i TfR 1938 s. 550—568.

2 BERNT HJEJLE, Foreningsvoldgift. Studier over Gyldigheden af Selvdømmeklausuler i retlige Fællesskabsforhold. Khvn 1941. Arbetet är en fortsättning av samme författares 1937 utgivna avhandling Frivillig Voldgift (anm. i denna tidskr.1938 s. 39).

3 Jfr Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv, St. offentl. utredn. 1940:35, s. 120—122.

196 HADAR BERGLUND.dogörelsen för denna granskning exempel såväl på de här ovan berörda ytterlighetsfallen — å ena sidan, tvisten skall slitas av en opartisk skiljenämnd, å andra sidan, tvisten skall slitas av förenings styrelse eller föreningssammanträde — som på en mängd mellanformer mellan dessa.
    För den svenska rättens vidkommande ligger saken något annorlunda till än i dansk rätt, beroende på att genom särskild lagstiftning givits fasthet åt skiljemannainstitutet och den associationsform som hos oss benämnes ekonomiska föreningar. När sålunda lagen om dessa i § 12 ger en föreskrift om uteslutning ur förening och i § 90 omnämner i föreningens stadgar intagen skiljedomsklausul, har lagen själv därigenom framhållit motsättningen mellan samma två ytterlighetsfall: det ena, där ett föreningens eget organ, oftast föreningssammanträdet, satt sig tilldoms1 över medlem, det andra då åt en verklig skiljenämnd uppdragits att slita tvist. I förstnämnda fall kommer uteslutningen att framstå som ett föreningens beslut i egen sak. Ingen kan vara skiljedomare i egen sak. Riktigheten av denna regel, åberopad redan av Högsta Domstolen vid granskningen av nya lagberedningens förslag till lag om skiljemän, 1885, upprepad av TRYGGERi hans bekanta uppsats om skiljemannaförfarandet i Tidsskriftfor Retsvidenskab, 1895, och därefter i fråga om föreningsförhållanden av ARSELL, kan icke på allvar dragas i tvivelsmål.2 Regeln innebär, att beslut av ett föreningens eget organ i tvist mellan föreningen och medlem aldrig kan betraktas som skiljedom, även om det i föreningsstadgarna skulle benämnas så.
    När föreningsorganets beslut i föreningens egen sak — ett beslut som i anslutning till dansk terminologi lämpligen kan benämnas »självdom» — icke tillerkännes verkan som skiljedom, ligger icke häri, att det saknar rättslig betydelse, utan blott att denna betydelse anges av privaträttens grundsatser rörande avtals giltighet.
    Vid en granskning av hithörande fall har man att skilja mellande tillfällen, där föreningsorganets beslut enligt lag eller föreningsstadgarna är underkastat klander under viss angiven tid,

1 Jfr Förslag till lagar om enkla bolag etc., 1890, s. 140: »För föreningens anseende och förkovran är det nödigt medgiva densamma rätt att utstöta en ovärdig medlem».

2 Se k. prop. nr 226 till 1929 års riksd. s. 64, TRYGGER i TfR 1895 s. 242 och ARSELL, Utkast till lag ang. ideella föreningar, 1919, s. 178.

FÖRENINGSJUSTIS I DANMARK OCH SVERIGE. 197och de fall, där beslutet skall anses innefatta ett slutligt avgörande.
    Ett exempel på avgöranden av förstnämnda slag tillhandahåller föreningslagen i § 45 genom den där intagna föreskriften, att föreningsbeslut kan klandras inom två månader från beslutetsdag. Om föreningsmedlem, som beslutet gått emot, lämnar obegagnad anvisad möjlighet att överklaga det, måste detta i regel förstås så, att han godkänner detsamma. I detta sammanhang skall icke närmare beröras frågan om räckvidden av det i underlåtenheten1 liggande godkännandet; tydligt är emellertid att beslut kan förekomma som är en nullitet och icke genom underlåtenhet att klandra erhåller någon verkan.2
    Anges föreningsorganets beslut i stadgarna som slutgiltigt, varvid sålunda någon särskild klandermöjlighet icke nämnes, är beslutet likväl i dess egenskap av självdom icke jämförligt med skiljedom, men även här finnes plats för en på avtalsreglerna grundad verkan. Medlemmen har genom att inträda i föreningen godtagit stadgarnas innehåll i fråga om självdomen, men den häri liggande utfästelsen rörande framtida reglering av ett rättsförhållande har skett utan att han kunnat förutse regleringens resultat och utan att de formella garantier för en riktig reglering föreligga, vilka ett opartiskt skiljemannaförfarande innefattar. Resulterar utfästelsen i en självdom, som framstår som särdeles betungande för medlemmen, erbjuder sig osökt en analogi med avtalslagen § 36, enligt vilken utfäst vite kan efter domstols skälighetsprövning nedsättas »såframt utkrävandet av vad utfäst blivit finnes vara uppenbart obilligt»;3 de socialt betonade motiven

 

1 A och E, medlemmar av R. elektriska distrib. fören. u. p. a. i vars stadgar fanns intagen skiljedomsklausul, förklarade i en d. 26 aug. till fören. inkommen skrivelse att de funne fören:s å sammanträde d. 2 juli fattade beslut stridande mot stadgarnas föreskrift att medlemmarna skulle behandlas lika, att de därför överklagade beslutet enligt § 45 föreningslagen och nu hänsköte saken till skiljenämnd. D. 9 sept. avslog fören:s styrelse den gjorda framställningen om skiljedom. A och E anhängiggjorde klandertalan vid domstol. Överinstanserna avvisade talan som för sent väckt. Underrätten däremot hade prövat skäligt ogilla föreningens invändning att A:s och E:s talan vore för sent väckt (NJA 1927 s. 637). — I fall somanges i föreningslagen § 44: 2 medges medlem, som är missnöjd med beslut om viss ändring av stadgarna, rätt att uppsäga sig till utträde inom 4 veckor från det beslutet fattades; denna tid har räknats från det medlem fått eller borde antaga sha fått kännedom om beslutet (NJA 1930 s. 317 och 1934 s. 696).

2 Jfr motsvarande spörsmål hos aktiebolag, NIAL, Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut, 1934, s. 63—78.

3 Överensstämmande RERGENDAL i 14 nord. juristm. Forhandlinger, s. 147.

198 HADAR BERGLUND.för denna bestämmelse uppbära också försäkringsavtalslagen§ 34, som talar om jämkning av uppenbart obilliga avtalsvillkor (jfr skuldebrevslagen § 8 och nyttjanderättslagens hyreskapitel i dess nya avfattning § 43: »Är tillämpning av villkor — — —otillbörlig — — —.»). Det förefaller dock, som låge det allra närmast till hands att hänvisa till ett lagrum som direkt hänför sig till en självdom, nämligen köplagen § 5: »Är köp slutet utan att priset blivit bestämt, erlägge köparen vad säljaren fordrar, där det ej kan anses oskäligt.» Med hänvisning till grunderna för dessa lagrum torde följande regel kunna anses motiverad: Ha parterenats om att ett mellan dem bestående rättsförhållande skall fastställas genom den ena partens självdom, gäller denna, såvida den icke, sammanställd med vad parterna i övrigt överenskommit, framstår som stridande mot det, som kan anses avtalat, eller innebär att den andra parten ålägges fullgöra en oskälig prestation eller eljest tåla ett rättsläge som kan kännetecknas som uppenbart obilligt.1
    Det anförda har givit en hållpunkt för bedömandet av ett tredje hittills icke berört alternativ, nämligen det då självdomen enligt tillämpliga bestämmelser i lag eller stadgar kan klandras inom viss tid hos domstol och dylikt klander instämmes, exempelvis enligt föreningslagen § 45. Som klandergrunder anges i detta lagrum, att beslutet icke tillkommit i behörig ordning eller eljest strider mot föreningslagen eller föreningens stadgar. Det kan dock tydligen icke finnas något skäl, varför en självdom som enligt uttryckliga bestämmelser kan klandras skulle i något avseende ha större bindande kraft än en sådan självdom som tvärt

 

1 Jfr K. MEYER, i 14 nord. juristm. Forhandlinger s. 134: Jag menar att nu som i romersk rätt gäller regeln, att när en part i ett avtalsförhållande har åtagit sig att döma mellan sig och sin medkontrahent, det är en förutsättning, genomförbar med domstolarnas hjälp, att han dömer som vir bonus. — Sedan A:s sågverk nedbrunnit, och A av det bolag vari sågverket var brandförsäkrat begärt ersättning, beslöt bolagets direktion att, eftersom vid egendomen icke funnits nödiga brandredskap, från det ersättningsgilla beloppet avdraga 20 %. A stämde bolaget under förmenande att avdraget var oberättigat. HR:n fann avdraget 20 % skäligt, HovR:n fann bolaget berättigat avdraga blott 5 %, HD fann, att bolagets direktion varit berättigad att tillämpa bolagsordningens föreskrift »om avdrag av högst 20 % å eljest utgående brandskadeersättning» (NJA 1924 s. 504). — Svenska arbetsgivareföreningen instämde W med yrkande att han skulle åläggas utge bl. a. skadestånd 5,000 kr. som föreningens styrelse ådömt honom för att han ehuru medlem av föreningen i strid mot dess stadgar 1923 träffat separat uppgörelse medsina arbetare under lockout. HD utdömde skadeståndet under hänvisning till att det »icke kan anses vara uppenbart obilligt» (NJA 1927 s. 485).

FÖRENINGSJUSTIS I DANMARK OCH SVERIGE. 199om förutsättes innefatta ett slutligt avgörande. Följaktligen bör vad om sistnämnda slag av självdom ovan yttrats även gälla ifrågavarande, klander underkastade självdom, och därför bör beträffande klandret ytterligare tilläggas, att självdomen, även om den tillkommit i formellt laga ordning och överensstämmer med föreningsstadgarna, icke skall gälla om den innefattar ett avgörande som framstår som uppenbart obilligt.1 Härmed är emellertid också utsagt, att, om självdom ej strider mot lag eller stadgar och det däri liggande avgörandet icke kan betecknas som uppenbart obilligt, domstolen har att acceptera den som riktig och ogilla väckt klandertalan. Till belysande av den här utvecklade tankegången hänvisas till skiljemannalagens stadganden om skiljedomskostnaderna (§§ 23—25). Skiljemännens fastställande av sin ersättning är en enligt lag klanderbar självdom, men domstolen är vid sin prövning av klandret, som i detta fall enligt lagens ord skall innebära att själva ersättningsfrågan drages under domstols prövning, bunden av stadgandet, att skiljemännen tillkommer »skälig ersättning».
    Det finns självdomar, på vilka ovan framförda synpunkter äro svåra för att icke säga omöjliga att tillämpa. Detta gäller särskilt uteslutning ur ideella föreningar, motiverad med att medlem icke uppfyller stadgarnas krav på lojalitet mot föreningens syften.2 Om en dylik uteslutning har karaktär av klart övergrepp förenat med rättsförlust av väsentlig betydelse,3 bör dock domstol bevilja den förfördelade det rättsskydd, på vilket medborgaren i en rättsstat har självklart anspråk. Rättsskyddet behöver

 

1 På föreningssammanträde beslöts tillägg till stadgarna för H. potatismjölsförening m. b. p. a. av innebörd, att föreningsmedlemmarna skulle bli skyldiga avyttra hela sin årsavverkning till köpare, som bestämdes av föreningen. Medlemmen S klandrade beslutet. Underrätterna upphävde beslutet såsom innefattande kränkning av S:s »enskilda rätt». HD ogillade S:s talan (NJA 1932 s. 607). En självdom i egentlig mening innebär ett avgörande i ett individuellt fall, och ett sådant avses ju icke här. Beslut av det slag rättsfallet exemplifierar kan dock genom sin inverkan på »enskild rätt» få samma faktiska verkan som självdom. Medlemmen bör då icke vara sämre ställd än om sådan förelåge.

2 S. kristliga ynglingaförening uteslöt medlemmen J. Domstolarna funno J:s talan om beslutets upphävande icke kunna bifallas, enär föreningen med hänsyn till arten av sin verksamhet måste anses äga själv avgöra frågan om medlem i angivna hänseenden brustit i sina skyldigheter mot föreningen och på grund härav borde ur densamma uteslutas (NJA 1931 s. 604, jfr 1906 s. 317).

3 Jfr NJA 1928 s. 20. — BERGENDAL menar, att föreningarna ha och böra bibehållas vid oinskränkt rätt att utesluta medlem, 14 nord. juristm. Förhandl. s. 147, 149—150.

200 HADAR BERGLUND.icke nödvändigtvis ges formen av ett uttalande, att den uteslutne skall förbli medlem i föreningen; därmed torde han i de flesta fall vara föga hjälpt. Det återstår dock alltid möjligheten att tilldöma honom ett skadestånd motsvarande det genom uteslutningen vållade lidandet.1
    Då ovan uppställts motsättningen mellan självdom och skiljedom, har den förra exemplifierats genom beslut av styrelse eller föreningssammanträde. Dessa föreningsorgan kännetecknas av att de tillkommit för att fylla huvudsakligen andra uppgifter än slitandet av tvister. Antag emellertid, att i en förening skapats ett särskilt organ för dömande verksamhet enligt schemat: Tvist mellan föreningen och dess medlem avgöres av en nämnd bestående av tre ledamöter, utsedda en av styrelsen, en av föreningssammanträdet och en, i sin tur vald av de två förut utsedda. Jämför härmed klausulen: Tvisten skall avgöras av en nämnd bestående av tre föreningsmedlemmar, utsedda enligt § 6 skiljemannalagen (vardera parten utser en och de två utsedda den tredje). De två nämnderna representera två typfall: Den senare av de två är en skiljenämnd, fallande under skiljemannalagstiftningen; på grund av del i saken äro emellertid skiljemännen jäviga. I den först beskrivna nämnden är däremot så icke förhållandet; en skiljeman är icke jävig i skiljemannalagens mening därför att part utsett honom, och ändring häri sker ej genom att majoriteten av medlemmarna eller samtliga medlemmar utses av den ena parten. Tydligt är dock, att en dylik nämnds avgörande icke kan godkännas som skiljedom, utan den bör betraktas som självdom och bedömas enligt ovan angivna regler. Det torde vara berättigat att sammanfattningsvis formulera satsen: Om genom parters avtal hänskjutits till en eller flera på visst sätt valda personer att reglera rättsförhållandet mellan dem, skall den eller de valdas beslut betraktas som självdom, där på grund av det överenskomna valsättet den ena parten haft större inflytande än den andra påpersonvalet.2 Vad särskilt beträffar föreningsförhållanden är att

 

1 Fackförening uteslöt B, som därefter vid domstol yrkade skadestånd för uteblivet strejkunderstöd och utebliven arbetsförtjänst. Skadestånd utdömdes. Urunderrättens motivering (överrätterna ej ändring): B hade underlåtit att ställa sig till efterrättelse föreningsstyrelsens föreskrift att lämna sin anställning. Denna föreskrift hade stridit mot gällande kollektivavtal. Vid dylikt förhållande kunde B:s underlåtenhet ej hava berättigat föreningen till åtgärder mot B (NJA 1936 s. 672).
2 Om valsättet i och för sig garanterar jämvikt mellan parterna, men i det särskilda fallet den ena sidan sökt influera på skiljemannaval utanför sitt utstakade

FÖRENINGS JUSTIS I DANMARK OCH SVERIGE. 201beakta, att, om valet helt eller delvis överlämnats till en annan organisation än den förening som är part, det måste utredas, huruvida intressegemenskap råder mellan föreningen och denna organisation. Föreligger sådan intressegemenskap, beredes föreningen härigenom i motsvarande mån ökat inflytande på personvalet.1
    Till det sagda må fogas en slutanmärkning. För att beteckna måttet på den verkan, som bör tillerkännas den enligt föreningsstadgar meddelade självdomen, har hänvisning gjorts till ett antal lagrum med sins emellan olika ordalydelse: »skälig» ersättning i skiljemannalagen, det som »ej kan anses oskäligt» i köplagen, det som finnes vara »uppenbart obilligt» eller leder till »uppenbar obillighet» i avtalslagen och försäkringsavtalslagen. Dessa uttryck äro icke entydiga, men det torde icke vara behövligt att häringå på de olikheter ordvalet anger. I framställningen ovan har emellertid uttrycket »uppenbart obillig» givits företräde som karakteristik av den självdom som icke bör upprätthållas; medlemmen förutsättes med andra ord få tåla ett ganska kraftigt ingrepp i sin rättssfär, innan möjlighet ges honom att få självdomen åsidosatt. Detta sammanhänger med att föreningen uppbär föreningsmedlemmarnas samlade intresse och att detta ofta är av sådan vikt, att enskild rätt måste i viss mån träda tillbaka (se rättsfallet i NJA 1932 s. 607). Samtidigt fordrar rättssäkerheten, att självdomar som innebära verkliga övergrepp göras kraftlösa. Domstolen har att mot varandra väga de stridande intressena under beaktande av synpunkter lika dem som framhållas i avtalslagens vitesparagraf.

 

kompetensområde, förändras ej härigenom de utseddas karaktär av skiljemän, men eventuellt kan mot skiljeman åberopas jäv enligt § 5: 4 skjml.

1 Jfr förhållandet mellan Skånska travsällskapet, Svenska travsällskapet och dettas överdomstol (NJA 1930 s. 228).