SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1939—1941.

 

A. CIVILRÄTT.

Betänkande med förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen. Av Å. Holmbäck. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 92 s. Ju. 1939: 33 (se SvJT 1939 s. 820).
Betänkande med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Marcus. 62 s.Jo. 1941:24 (se SvJT 1941 s. 596).

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Betänkande med förslag till ändringar i vissa delar av sjömanslagen m. m. Norstedt. 39 s. Ju. 1939: 21 (se SvJT 1939 s. 821).
Betänkande ang. åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m.
1. Förslag och motivering. Norstedt 274 s. Ju. 1939: 40.
2. Tekniska och biologiska utredningar. Norstedt. 288 s. Ju. 1941:16.
Betänkande med förslag till ändring i lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Marcus. 100 s. S. 1939:49 (se SvJT 1939 s. 718).
Betänkande med förslag till lag omkrigsskadeersättning. Norstedt. 84 s.H. 1940: 4.
Betänkande med förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkringvid krig m. m. Norstedt. 83 s. H.1940: 7.
Betänkande med förslag ang. krigsförsäkring av viss lös egendom. Norstedt. 60 s. H. 1940: 18 (se SvJT 1940: 748.)
Lagberedningens förslag till lag omaktiebolag m. m.
1. Lagtext. Norstedt. vij, 141 s. Ju. 1941: 8.
2. Motiv. Norstedt. 720 s. Ju. 1941: 9 (se SvJT 1941 s. 497).

 

C. STRAFFRÄTT.

Betänkande med förslag till lag omändrad lydelse av 8 kap. strafflagen m. m. jämte därmed sammanhängande författningar. Norstedt. 130 s. Ju. 1940: 8 (se SvJT 1940 s. 450).
Förslag till ändrad lagstiftning om straff för försök till brott. Lund, Ohlsson. 81 s. Ju. 1940: 19 (se SvJT 1940 s. 748).
Straffrättskommitténs betänkande medförslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott. Norstedt. 251 s. Ju. 1940: 20 (se SvJT 1940 s. 747).
Straffrättskommitténs betänkande medf örslag till ändring av strafflagen förkrigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten. Norstedt. 20 s. Ju. 1940: 25 (se SvJT 1940 s. 821.)
Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning ang. s. k. rattfylleri. Norstedt. 93 s. K. 1940: 17 (se SvJT 1940 s. 636).
Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar. Av A. Petrén. Norstedt. 58 s.Ju. 1941: 3 (se SvJT 1941 s. 422).
Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om kastrering m. m. Marcus. 36 s. Ju. 1941: 25 (se SvJT 1941 s. 596).
Strafflagberedningens utlåtande medförslag till lagstiftning ang. åtgärder mot homosexualitetens samfällsfarliga yttringar. Marcus. 50 s. Ju. 1941:32 (se SvJT 1941 s. 933).

 

Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1031 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931—1932), 1935 s. 285 (1933—1934), 1937 s. 497 (1935—1936) samt 1939 s. 567 (1937—1938).

250 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1939—1941.D. PROCESSRÄTT.

1937 års landsfiskals- och stadsfiskalsutredning. Betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskals och stadsfiskalsbefattningarna m. m. Norstedt. 341 s. Ju. 1939: 9 (se SvJT 1939 s. 504).
1937 års domsagoutredning. Betänkande med förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen. Norstedt. 126 s. Ju. 1939: 29 (se SvJT 1939 s. 818).
Betänkande med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter. Hæggström. 125 s. Ju. 1940: 11 (se SvJT 1940 s. 659).
Statistisk utredning ang. förvaltningskostnader m. m. i konkurser. Norstedt. 26 s. Ju. 1940: 13.
Lagrådets utlåtande över processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. Norstedt. 111 s. Ju. 1940: 29 (se SvJT 1940 s. 818).
Förslag till rättegångsbalk av Kungl.Maj:t den 14 februari 1941 godkänt såsom grundval för processlagberedningens fortsatta verksamhet. Norstedt. iv, 530 s. Ju. 1941: 7.
Statistisk utredning rörande fri rättegång. Norstedt. 38 s. Ju. 1941:21 (se SvJT 1941 s. 834).

 

E. STATSRÄTT.

 

Betänkande ang. justitiekanslerns, justitieombudsmannens och militieombudsmannens allmänna ämbetsställning m. m. Norstedt. 128 s. Ju.1939: 7 (se SvJT 1939 s. 487.)
Betänkande ang. revision av tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler och därmed sammanhängande förhållanden. Norstedt. 71 s. Ju. 1939:32 (se SvJT 1939 s. 819).
Utredning ang. statsdepartementens organisation och därmed sammanhängande frågor. Norstedt. 93 s. Ju. 1939: 44.
Promemoria med förslag till vissa åtgärder mot missbruk av tryckfriheten. Norstedt. 32 s. Ju. 1940: 5 (se SvJT 1940 s. 383).
Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen. Hæggström. 128 s. Ju. 1941: 20 (se SvJT 1941 s. 833).

 

F. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. Allmän statsförvaltning.

Betänkande ang. revision av tjänsteförteckningen i vad avser statensaffärsdrivande verk. Norstedt. 163s. Fi. 1939: 5.
1936 års lönekommitté. Betänkandemed förslag till militärt icke-ordinarie reglemente. Marcus. 130 s. Fi.1939: 10.
Betänkande med förslag till manskapsavlöningsreglemente. Marcus. 256 s.Fi. 1939: 38.
Betänkande om statstjänstemäns ställning vid arbetskonflikter. Marcus. 82 s. Fi. 1939: 19.
Nytt förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad. Marcus. 36 s. Fi. 1939: 36.
Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. Norstedt. 98 s. Ju. 1940: 23 (se SvJT 1940 s. 658).
Betänkande ang. uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad rörande överståthållarämbetets uppförande å riksstaten m. m. Beckman. 115 s. S. 1940: 28.
1938 års pensionssakkunniga. Betänkande med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen. Marcus. 435 s. Fi. 1941: 10 (se SvJT 1941 s. 837).
Betänkande ang. revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. Del 1. Lönegraderna A 1—A 29. Norstedt. 134 s. Fi. 1941: 17.

 

2. Ecklesiastik förvaltning.

Betänkande och förslag ang. regleringav församlingsindelningen i Stockholm och revision av den för huvudstaden gällande lagen om församlingsstyrelse. Av T. Wohlin. Hæggström. iv, 167 s. E. 1940: 1.
Förslag till revision av den svenska kyrkohandboken. Av T. Andræ. Uppsala, Almqvist & Wiksell. viij, 185 s. E. 1940: 39.
Betänkande med förslag rörande restaureringen av Uppsala domkyrka. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 82 s. 16pl. E. 1941: 2.

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDE.N 1939-1941. 251Förslag till revision av den svenska evangelieboken. Norstedt. vij, 477s. E. 1941: 13.
Betänkande med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 om församlingsstyrelse i Stockholm. Av Å. Hassler. Hæggström. 90 s. E. 1941: 31.

 

3. Undervisningsväsen och yrkesutbildning.

Utredning och förslag ang. fortsatt förstatligande av kommunala mellan skolor. Hæggström. x, 157 s. E.1939: 16.
Utredning och förslag rörande fri undervisningsmateriel för folk- och fortsättningsskolor. Hæggstrom. 224s. E. 1939: 17.
Betänkande med utredning och förslag ang. rätt för folkskollärare m. fl. attinskrivas vid universitet och högskolor samt där avlägga examina. Hæggström. 80 s. E. 1939: 27.
Utredning och förslag ang. de kommunala flickskolornas organisation. Hæggstrom. 74 s. E. 1939: 39.
1938 års docentutredning. Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 159 s. E. 1939: 41.
Betänkande och förslag ang. statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet m. m. Hæggstrom. 85 s. E. 1940:24.
Betänkande och förslag ang. folkskoleväsendets rationalisering. Hæggström. 93 s. E. 1940: 36.
Betänkande och förslag ang. värntjänstutbildning för skolungdom. Hæggström. x, 158 s. E. 1940: 38.
Betänkande med utredning och förslag ang. läkarutbildningen.1. Utbildningen till medicine licentiatexamen. Thule. vij, 376 s.E. 1941: 27.

 

4. Andlig odling i övrigt.

Svensk namnbok till vägledning vidval av nya släktnamn. Lund, Blom.v, 106 s. Ju. 1939: 4.
Svensk namnbok 1940. V. Pettersson. 166 s. Ju. 1940: 10.
Supplement nr 6 till Sveriges familjenamn 1920. Stat. repr.-anst. 53 s. Ju. 1941: 26.

 

5. Kommunalförvaltning.

Betänkande ang. uppgörelse mellanKungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad rörande vissa markfrågorm. m. i Stockholm. Beckman. 154 s. 8 pl. K. 1940: 6.
Betänkande med förslag ang. underlättande av deltagandet i kommunalaval. Norstedt. 60 s. S. 1941: 28 (se Sv JT 1941 s. 883).

 

6. Politi.

Betänkande med förslag till vissa ändringar i beklädnadsreglementet för polispersonalen m. m. Beckman. 28s. S. 1939: 20.
Betänkande med förslag om inrättande av en statlig brandskola m. m. Beckman. 63 s. K. 1941: 11.

 

7. Skattelagstiftning.

1938 års arvsskattekommitté. Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m. Marcus. 264 s. Fi. 1939: 18.
1936 års skattekommitté. Betänkandemed förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer m. m. Marcus. 142 s. Fi. 1939: 47.
Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder. Del 1. Marcus. 522 s. Fi. 1941: 5.Del 2. Marcus. 143 s. Fi. 1941:6 (se SvJT 1941 s. 422).
Domänstyrelsens förslag till grunder för värdering av skog vid taxering av fastighet m. m. Kihlström. 83 s. Fi. 1941: 23.

 

8. Socialpolitik.

Betänkande med förslag till lag om arbetsfostran m. m. Marcus. VIII, 134, 138, 142 s. Ju. 1939: 25 (se SvJT 1939 s. 715).
Rationaliseringsutredningens betänkande. Del 1. Motiv och förslag. Marcus. 257 s. S. 1939: 13. Del 2. Verkställda undersökningar. Marcus. 550 s. S. 1939: 14.
Hembiträdesutredningens betänkande.2. Betänkande med förslag till lag om reglering av anställnings- och arbetsförhållandena inom det husliga arbetet. Hæggström. 194 s. S.1939: 15.

252 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1939-1941.Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti1937. Del 2. Arbetsförhet m. m. Beckman. 117 s. S. 1939: 24.
Betänkande med utredning och förslagrörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler. Marcus. 134 s. S. 1939: 30.
Promemoria rörande bostadsbyggnadsverksamheten och bostadsförsörjningen. Hæggström. 61 s. S. 1939: 50.
Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. Beckman. 289 s. S. 1940: 12 (se SvJT 1940 s. 749).
Socialvårdskommitténs betänkande. 1. Statistisk undersökning ang. kommunernas ålderdomshem. Beckman. 98 s. S. 1940: 22.
2. Statistisk undersökning rörandede erkända sjukkassorna. Beckman. 109 s. S. 1940: 31.
3. Statistisk undersökning ang. fattigvårdens understödsverksamhet. Beckman. 127 s. S. 1941: 29.
Utredning om utlandssvenskarna. Norstedt. 205 s. S. 1941: 36.

 

9. Hälso- och sjukvård.

Ledningen av landstingens hälso- ochsjukvårdsverksamhet. Beckman. 105 s. S. 1939: 23.
Betänkande ang. vissa med vården av civila patienter å garnisonssjukhusen sammanhängande organisationsfrågor. Beckman. 75 s. Fö. 1939: 31 (se SvJT 1939 s. 635).
Betänkande med förslag till organisation av försvarsväsendets läkemedelsförsörjning. Hæggström. 103 s. Fö. 1939: 48.
Betänkande ang. utfärdande av samt ersättning för vissa läkarintyg. Marcus. 60 s. S. 1940: 21.
1938 års hälso- och sjukvårdssakkunniga. De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden. Av G. Ahlberg. Beckman. 67 s. S. 1940: 32.
Betänkande rörande bekämpande av väggohyra. Idun. (4), 120 s. S. 1941:15.

 

10. Näringsväsen.

 

a) Allmänt näringsväsen.

Betänkande avgivet av sakkunniga förutredning rörande Västernorrlands
läns försörjningsmöjligheter. Idun. 237 s. S. 1939: 51.
Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv. Hæggström. vij, 454 s.H. 1940: 35.
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. Del 1.Tiden augusti 1939-juni 1940. Idun. 436 s. Fo. 1941: 18.
Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m. Hæggström. 572 s.S. 1941: 22.

 

b) Jordbruk.

Underlättandet av kvinnornas arbete ide mindre lanthemmen. Kihlström. 126 s. Jo. 1939: 6.
Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris och inkomstförändringar. Av H. Wold. Marcus. 144 s. Jo. 1940: 16.
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. Marcus. 129, (2), 126 s. Jo. 1940:26 (se SvJT 1941 s. 421).
Betänkande ang. lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötseln. Marcus. 98 s. Jo. 1940: 37.

 

c) Skogsbruk.

Betänkande med förslag till åtgärderför befordrande av produktionen å enskilda skogar i vissa delar av Norrland. Marcus. 260 s. Jo. 1940: 3.

 

d) Jakt och fiske.

Betänkande rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten. Idun. 237 s. 1 karta. Jo.1939: 28.
Betänkande ang. fiskarenas ekonomiska organisation och reglering av fiskmarknaden. Marcus. 73 s. Jo. 1941:19.

 

e) Industri, handel ochsjöfart m. m.

Betänkande med förslag till kungörelse med vissa föreskrifter ang. tillverkning av bröd efter vikt m. m. Hæggström. 58 s. S. 1939: 37.
Betänkande och förslag rörande befrämjande av avsättningen av den svenska stenindustriens produkter. Idun. 319 s. H. 1939: 11.

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1939-1941. 253Betänkande rörande industriellt utnyttjande av halm. Hæggström.125 s. Jo. 1939: 12.
Betänkande med utredning ang. behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken. Idun. 205 s. II. 1939: 46.
Betänkande med förslag till kungörelse ang. kontroll å handeln med ost samt viss lagstiftning ang. korvvaror. Hæggström. 72 s. S. 1940:9.
1938 års tobakshandelsutredning. Betänkande rörande reglering av import- och detaljhandeln med tobaksvaror. Marcus. 252 s. Fi. 1940: 34.
Utredning ang. byggnadskostnaderna. Beckman, viij, 386 s. S. 1941: 4.
Betänkande med utredning och förslag till åtgärder för främjande av hantverk och småindustri. Marcus. 127s. H. 1941: 14.
Den svenska sjöfartsnäringens ekonomi åren 1936 och 1937. Norstedt. 196 s.II. 1941: 34.

 

f) Kommunikationsväsen.

Betänkande ang. grunder för intagning av enskild väg till allmänt underhåll ävensom ang. statsbidrag till enskilda vägar. Svenska Tryckeri-A.B. 59 s. K. 1939: 1.
Betänkande med förslag till taxa förbefordring av gods m. m. å statens järnvägar. Beckman. 206 s. K.1939: 3.
Betänkande med förslag till exporttariffer. Beckman. 20 s. K. 1939: 8.
Betänkande och förslag ang. vissa med beviljande av tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik förenade frågor. Hæggström. (2), 74 s. K. 1939: 22.
Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer. Del 1. Beckman. 200 s. 8 bil. K. 1939: 34. Del 2.Beckman. 134 s. K. 1940: 15.
Dragbilar. Betänkande med förslag tillklassificering av vissa för framdragande av släpfordon eller arbetsredskap ombyggda automobiler m. m.Hæggström. 64 s. K. 1939: 35.
Betänkande och förslag ang. förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid statens järnvägar. Del 1. Beckman. 247 s. K. 1940: 14.
Del 2. Distriktskanslierna. Del 3.Trafikavdelningen. Beckman. 165 s. K. 1941: 33.
Betänkande med förslag till organisation av telegrafverket. Göteborg, Elander. 135 s. K. 1940: 27.
Betänkande med förslag rörande övergång till högertrafik i Sverige. Beckman. 110 s. K. 1940: 30.
Principbetänkande i trafiksäkerhetsfrågan. Beckman. viij, 167 s. K. 1940: 33 (se SvJT 1941 s. 421).
Betänkande med förslag till förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m. m. Beckman. 288 s.K. 1941: 12 (se SvJT 1941 s. 567).

 

11. Försvarsväsen.

Betänkande med utredning och förslag ang. civilbefolkningens förseende med gasmasker samt inrättande av skyddsrum för luftskyddsändamål. Hæggström. vj, 64 s. S. 1939:42.
Utredning och förslag rörande plats i Stockholms skärgård för förläggning av Stockholms örlogsbas. Beckman. 30, 87 s. 6 kartor. Fö. 1939: 2.
Sociala försvarsberedskapskommittén. Betänkande. Del 1. Förslag till familjebidragslag m. m. Beckman. 75 s. Fö. 1939: 26. Del 2. Förslag till bestämmelser om utrymningshjälp och avlöning av viss luftskyddspersonal m. m. Beckman. 52 s. Fö. 1939: 45.Del 3. Förslag till krigspensionsförordning m. m. Beckman. 120 s. Fö. 1941: 1.
Betänkande med utredning och förslag ang. rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m. m. Beckman. 283 s. Fö. 1939: 43.
Betänkande ang. omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse m. m. Beckman. 77 s. Fö. 1940: 2.
Betänkande och förslag ang. soldatvården. Beckman. 147 s. Fö. 1941:30.
Betänkande med förslag ang. utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid armén. Beckman. iv, 295 s. Fö. 1941: 35.
Betänkande ang. revision av gällande rekvisitionslagstiftning. Marcus. 111s. Fö. 1941: 37.

T. L.